De commissie Vorming en Toerusting wordt gevormd door vertegenwoordigers uit verschillende wijken. Zij stelt zich als doel de gemeente bewust te maken van het belang om gemeentebreed met elkaar in gesprek te zijn over actuele thema’s rond geloof, kerk en maatschappij in het licht van de bijbel. Daartoe wordt getracht jaarlijks een afwisselend programma te bieden in de vorm van thema-avonden, cursussen enz. Doel is om ambtsdragers, belijdeniscatechisanten en gemeenteleden toe te rusten en te stimuleren met betrekking tot de taak die ieder mag vervullen in de gemeente en in de maatschappij. Door de gemeentebrede opzet wordt ook geprobeerd de ontmoeting en de verbondenheid tussen de wijken te bevorderen. Indien er behoefte is aan verdieping m.b.t. een bepaald onderwerp, dan ontvangt de commissie graag die signalen, zodat de thema’s afgestemd kunnen worden op wat er werkelijk leeft in de gemeente.

 

In de commissie zitten: Gerda Berends- wijk Zuid-, Karen Zwijze- wijk Midden-, Jennike van Eck, wijk West, Couzijn Bos- wijk Oost

Contactpersoon:
Couzijn Bos
Tel 06-51571622

 

 

De koffie-ochtend commissie organiseert verschillende activiteiten, te weten koffieochtenden voor vrouwen, vrouw-zijn avonden of man/vrouw-zijn avonden. De commissie is een onderdeel van de commissie Vorming en Toerusting. Het doel is door de activiteiten mannen en vrouwen toe te rusten en te bemoedigen en door ontmoeting mensen met elkaar in contact te brengen. Het zijn open activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn.
Contactpersoon:
Erika Smelt
Telefoon:  06-53770820 
De Commissie Anders Begaafde Gemeenteleden hun families is een orgaan van bijstand van de Algemene Kerkenraad. In de commissie zit uit elke wijkkerkenraad een ambtsdrager. Ook participeert in de commissie een ambtsdrager uit de Geref.Kerk. Eén van de predikanten is adviseur. Verder maken van de commissie deel uit de leidinggevenden van de aangepaste catechese en bijbelclub in de gezinsvervangende tehuizen aan de Engelsstraat en Westerweilandweg. Tenslotte zit in de commissie ook de contactpersoon voor de Philadelphiadiensten. Taken van de commissie:

* De behartiging van de (pastorale) zorg voor gemeenteleden met een verstandelijke beperking. Integratie en acceptatie zijn daarbij één van de belangrijkste speerpunten van het beleid.
* Het geven van aangepaste catechese, club- of kringwerk.
* Het organiseren van kerkdiensten in samenwerking met de Sien oudervereniging.
* Het onderhouden van contacten met de gezinsvervangende tehuizen en andere instellingen.

Contactpersoon:
Gerrit Hoff
Telefoon: 564451
Email: gerrithoff@planet.nl

De centrale zendingscommissie is een adviesorgaan van de Algemene Kerkenraad en als zodanig aan de AK jaarlijks verantwoording schuldig. Zij doet dit door middel van het jaarverslag. De commissie staat onder voorzitterschap van één van de predikanten en bestaat verder uit minimaal één ambtsdrager (bij voorkeur een diaken) en per wijk zo mogelijk 3 leden die de verschillende wijken in evenredigheid vertegenwoordigen. Tevens is één van de leden van de Zendingskrans “Monica” adviserend lid. Haar taken bestaan uit:

* het onder de aandacht brengen van het zendingswerk d.m.v. publicaties in het kerkblad, contacten met scholen, bruidsparen, belijdeniscatechisanten e.d.
* fondswerving d.m.v. het houden van collecten en andere soortgelijke acties.
* vertegenwoordiging in de classicale zendingscommissie.
* contact met de thuisfrontcommissie van gemeenteleden die uitgezonden zijn.

Contactpersoon:
Mevr. D. Harms
Telefoon: 561444
Email: dinieharms@hotmail.com

Secretaresse
Mw. D. Harms-Folbert
tel 561444

De JongerenDienstCommissie van de Hervormde Gemeente uit Vriezenveen (JDC Vriezenveen) bestaat uit leden met de leeftijd tussen de 15 en 30 jaar. De JDC Vriezenveen wil bereiken dat jongeren worden gestimuleerd een dagelijkse en levendige relatie met God te krijgen en deze relatie te gaan ontwikkelen, verdiepen en uitdragen. De commissie zet zich daarom in om deze doelgroep, de gemeente van de toekomst, op een levendige manier te betrekken bij Hervormde Gemeente van Vriezenveen (PKN-gemeente). De jongerendienst is er voor alle jongeren vanaf 12 jaar, zowel betrokken leden als rand- en buitenkerkelijken, waarvan deze laatste groep de focus heeft.

Contactpersoon: Jorinde Coes
E-mail: jorindecoes@hetnet.nl

De commissie Media & Communicatie (MC) is de jongste commissie van de Hervormde Gemeente te Vriezenveen. Voortvloeiend uit het Beamteam Grote Kerk is er de wens ontstaan om een nieuwe structuur op te richten dat zowel de communicatielijnen binnen onze kerk verzorgd als een open online platform biedt (in de vorm van een website) ter ondersteuning van de gemeente en randkerkelijken. De commissie Media & Communicatie heeft in het afgelopen jaar de huidige website hervormdvriezenveen.nl opnieuw opgebouwd en ingericht. De commissie heeft als doel om openheid en transparantie van de kerk naar buiten te ventileren om zo het ‘samen kerk-zijn’ te vergroten. De commissie verzorgd alles op het gebied van media, waaronder social media als Facebook en Twitter die als communicatielijnen gebruikt worden. Ook is de commissie verantwoordelijk voor de layout met ondersteuning van externe toegewijde grafische ontwerpers en fotografen uit onze eigen gemeente (Jorieke Koenderink (grafische vormgeving), Obed Borger (fotografie)). De commissie onderhoudt een nauwe band met andere commissies op het gebied van techniek en communicatie, zoals de beamteams en het grafisch team. De MC draagt rechtstreeks verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad.

BeamTeams (BT)

Het Beamteam Grote Kerk is het eerste beamteam van de Hervormde Gemeente te Vriezenveen. In april 2012 is dit team opgestart ter ondersteuning van in eerste instantie alleen het beameren in de Grote Kerk. In de hierop volgende periode zijn hier de beamteams van de Westerkerk en de Aakerk bij gekomen; in 2014 komt hier nog het beamteam van de Pollenkerk bij. Per kerk is er een stuurgroep die de diensten verzorgen en coördineren op het gebied van audio en video via computers. Hierdoor is het mogelijk om beeld en geluid in te zetten ter ondersteuning van de dienst en om de mogelijkheden uit te breiden op audiovisueel gebied. De structuur van de stuurgroepen zal in de komende periode nog verduidelijkt worden; de bedoeling is dat deze onafhankelijk opereren, maar een goede band onderhouden met de commissie Media & Communicatie.

De Grote Kerk heeft in de afgelopen periode een grote investering gekregen op audiovisueel gebied (beamers, HD-camera’s, monitoren, computers, streaming-servers, etc.). Hierdoor is de Grote Kerk  momenteel nog een voorloper op het gebied van techniek in de omgeving. Er worden rondleidingen verzorgd voor andere kerken om te laten zien wat er mogelijk is met techniek in de kerk; dit alles ter ondersteuning van de diensten voor onze God en de gemeente.

Contactpersonen: Henk Lambers & Leander Smelt (Stuurgroep Grote Kerk), Emiel Dasselaar & Dinand Uitslag (Stuurgroep Westerkerk), Dinand Hoff (Stuurgroep Pollenkerk), Ds. Rob Kranen (Stuurgroep Aakerk), Bastiaan Koerssen & Roel Veneberg (Algemeen Stuurgroepen)

Grafisch Team (GT)

Per mei 2014 heeft onze gemeente een Grafisch Team opgestart waarin allerlei creatievelingen op het gebied van fotografie, foto & videobewerking en multimedia capaciteiten plaatsnemen. Deze groep is in het leven geroepen om onze gemeente van creatieve input te voorzien op het gebied van afbeeldingen, poster, presentaties, fotoverslagen en creatieve video’s. U zult hier in de komende periode meer van gaan horen en zien. Mocht u hierover vragen hebben, neem dan contact op met mc@hervormdvriezenveen.nl.

Contactpersonen: Bastiaan Koerssen & Roel Veneberg
E-mail: mc@hervormdvriezenveen.nl

Geloof werkt!

Discipelschap= in je dagelijkse leven een volgeling zijn van Jezus.

Maar, hoe doe je dat? Bijvoorbeeld op je werk? Of, als je niet (meer) werkt? Daarover willen we met elkaar in gesprek gaan met christenen van dezelfde (beroeps)groepen. We hopen elkaar handreikingen te geven, elkaar te stimuleren en te bemoedigen om ons geloof uit te dragen. Ook op de werkvloer. Wie weet zijn wij wel de enige christenen die onze collega’s, klanten, cliënten, patiënten of leerlingen ooit zullen ontmoeten.

Om dit organisatorisch mogelijk te maken hebben we specifieke informatie nodig. Door middel van een vragenlijst willen we deze informatie verzamelen. Doet u mee? Klik hier voor de vragenlijst.

Als u dit formulier invult en inzendt, gaan we ervan uit dat u wilt deelnemen aan één van de gespreksgroepen. In principe gaat om het om een eenmalige ontmoeting, in kleine kring, bij iemand thuis. Als er behoefte is aan meerdere ontmoetingen, dan kunnen die natuurlijk onderling geregeld worden.

De vragenlijst kan ingevuld worden tot en met 31 oktober 2016.

 

Hartelijke groet,

Evangelisatie Commissie Hervormd Vriezenveen:
Ds. Hotze de Jong
Ariska Smelt
Jeroen Nieuwenhuizen
Johanneke Wessels
Marcel van Veen
Frea Pezij
Elisabeth Schaap

De evangelisatiecommissie wordt gevormd door gemeenteleden uit de verschillende wijken. De evangelisatieouderlingen werken hierin samen met een predikant en een aantal gemeenteleden. Samen hebben zij het doel om de gemeente toe te rusten in haar missionaire taken en om praktische zaken rond missionair gemeentezijn uit te voeren of te begeleiden.

Voor al uw ideeën, vragen en suggesties kunt u contact opnemen door te mailen naar: ec@hervormdvriezenveen.nl