Nieuws

Zendingscommissie: Pinksterzendingscollecte 31 mei/1 juni 2020

Categories: Activiteiten,Algemeen,Zendingswerk

De maatregelen die de overheid naar aanleiding van de coronacrisis getroffen heeft, raken ook de wijze waarop de Pinksterzendingscollecte gehouden wordt. Dit jaar wordt de enveloppe met informatie over het zendingswerk wel bij u bezorgd, maar de antwoordenveloppe wordt niet – zoals in voorgaande jaren – opgehaald. Wij verzoeken u zelf uw gift over te maken op
NL10 RABO 0368 8049 33 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente o.v.v. Pinksterzendingscollecte. Het is ook mogelijk om de ingevulde en getekende acceptgiro in de brievenbus van het Kerkelijk Bureau (Krijgerstraat 57) te deponeren.

De opbrengst van de Pinksterzendingscollecte wordt verdeeld over ‘Kerk in Actie’ en de ‘Gereformeerde Zendingsbond’ (ieder de helft).

  • Het project van Kerk in Actie heet: ‘Steun in de rug voor jonge open kerk’.

In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer christenen uit diverse Afrikaanse landen komen in Marokko studeren en blijven er deels wonen. Ook stranden Afrikaanse migranten die via de woestijn Europa willen bereiken in Marokko. Veel van deze Afrikanen zijn christen. Hierdoor groeit de kerk in Marokko.

Hulp aan getraumatiseerde migranten
De Evangelische Kerk in Rabat zit vol op zondagochtend. Eén grote familie: trefpunt voor christenen uit diverse Afrikaanse landen. Hun geloof en de Franse taal brengt hen samen. Ghanezen en Nigerianen bezoeken de Engelstalige dienst. De kerk opent haar deuren voor iedereen die christen is of die hulp nodig heeft, zoals de gestrande migranten die vaak slachtoffer van mensenhandel zijn en getraumatiseerd en berooid aankomen.

Oecumenisch theologisch onderwijs
In Rabat is een theologisch instituut waar predikanten opgeleid worden en voorgangers van huiskerken. Ieder jaar studeren hier zo’n 75 studenten uit diverse landen en achtergronden. Er is veel aandacht voor de dialoog tussen christenen en moslims. Vooral christenen uit landen waar moslims in de meerderheid zijn studeren hier graag. U draagt ook bij aan dit theologisch onderwijs, waardoor de kerk er kan zijn in Marokko en vooral Afrikaanse dominees veel internationale en interreligieuze ervaring opdoen.

  • De G.Z.B. heeft voor de Pinksterzendingscollecte het thema ‘Het zendingswerk gaat door’ gekozen.

Na Jezus’ hemelvaart zitten zijn volgelingen achter gesloten deuren. Angstig voor de buitenwereld, maar ook uitziend naar de vervulling Christus’ belofte van de Heilige Geest. Dan wordt het Pinksteren! De Geest zet de apostelen in vuur en vlam. Vrijmoedig verkondigen ze het Evangelie, ze hebben oog voor de kwetsbaren in Jeruzalem, de gemeente groeit.

De corona-epidemie laat vergelijkbare reacties zien: onzekerheid over wat komen kan en moed om het Evangelie te delen. Het is de Heilige Geest die wereldwijd mensen aanzet om te troosten, te bemoedigen en hulp te bieden.

Dat gebeurt in moeilijke omstandigheden. In Albanië steunt de GZB gevangenispastoraat. Mede daardoor komen veel gedetineerden tot geloof. In de nu afgesloten gevangenissen verspreiden zij het Evangelie en leiden zelfs kerkdiensten!

Rwanda kent sinds eind maart een lockdown. In het gebied waar de familie Mager werkt, groeit de kerk snel. Tegelijk is er diepe armoede. De kerk mag voedsel en zeep, verzameld door arme gemeenteleden, naar de allerarmsten in afgelegen dorpen brengen. “God opent ramen als deuren gesloten zijn”, vertelt GZB-zendingswerker Caroline Mager.

Van harte aanbevolen!