Nieuws

Beleidsplan Algemene Kerkenraad

Categories: Algemeen,Algemene Kerkenraad

In één van de vorige kerkbodes is toegelicht dat de algemene kerkenraad al geruime tijd werkt aan een beleidsplan voor de komende jaren. Enerzijds denken we na over de vraag hoe we de Hervormde Gemeente Vriezenveen vorm moeten geven zodat we ook in de huidige tijd een levende gemeente van Christus kunnen zijn. Anderzijds zien we ons voor de vraag gesteld welke ingrijpende maatregelen genomen moeten worden om te komen tot een financieel gezonde situatie zonder de huidige structurele grote tekorten op de jaarrekening. Ook vanuit de CCBB (de accountant-commissie namens de PKN-classis) is meerdere keren aangedrongen op maatregelen om het tekort terug te brengen.

De algemene kerkenraad heeft in de laatste maanden het opgestelde concept beleidsplan op een aantal punten verbeterd en aangevuld. Binnenkort wordt het  aan de wijkkerkenraden gestuurd. De wijkkerkenraden zullen het concept beleidsplan na de zomervakantie bespreken. Hun reacties, aanvullingen en verbeteringen zullen vervolgens worden verwerkt, waarna het beleidsplan gereed is voor presentatie aan de gemeenteleden. Vervolgens krijgt de gemeente de gelegenheid haar mening te geven. Dit zal plaatsvinden in twee stappen:

– Het beleidsplan wordt gepresenteerd tijdens een centrale gemeenteavond op 4 november a.s. We raden aan om deze datum alvast te noteren in de agenda. Tijdens deze avond kunnen alleen verduidelijkende vragen worden gesteld over het beleidsplan, maar wordt er nog niet inhoudelijk van gedachten gewisseld met gemeenteleden.

– Ongeveer twee weken daarna worden er door de vier wijkgemeenten ieder afzonderlijk een gemeenteavond gehouden, waar de gemeenteleden inhoudelijk kunnen ingaan op de plannen en hun mening hierover geven.

Alle reacties en meningen zullen worden verzameld en voor zover mogelijk worden meegenomen in een laatste versie van de plannen. Op deze manier hopen we in december tot een vaststelling van het definitieve beleidsplan 2022-2025 te komen.