RSS Dagelijks Woord

  • maandag 18 februari 2019 - Jeremia 29:11-14a
    Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel […]

Algemene Kerkenraad

Gewijzigde datum doopdiensten

De datum van de eerstvolgende doopdiensten in de Grote Kerk en de Pollenkerk is gewijzigd, deze zullen beide plaatsvinden op 31 maart i.p.v. op 7 april. De datums van de doopdiensten in de Aakerk op 31 maart en de Westerkerk op 7 april blijven ongewijzigd. Jan Boldewijn, scriba AK

Verslag vergadering Algemene Kerkenraad 16 januari 2019

Opening Ds. Kranen heet iedereen welkom. Hij leest uit Joh. 2:1-11 gevolgd door een korte overdenking en daarna gaat hij voor in gebed. Voorzitter AK Het voorzitterschap van de Algemene Kerkenraad wordt vandaag door ds. Kranen overgedragen aan Gerard Sanderman die hiervoor afgelopen zondag tot ouderling is bevestigd. Groot Moderamen 2019 Het Groot Moderamen voor…

Verslag vergadering Algemene Kerkenraad 28 november 2018

Opening Ds. Kranen heet iedereen welkom. Hij leest uit Lucas 1 gevolgd door een korte overdenking over de aankondiging van de geboorte van Jezus, daarna gaat hij voor in gebed. Gemeenteadviseur beleidsplan 2019 De externe kerkelijk adviseur namens de PKN, Jack de Koster, is aanwezig in de vergadering en gaat uitvoerig in gesprek met de…

Benoeming voorzitter algemene kerkenraad

Van oudsher zijn we in onze gemeente gewend dat de algemene kerkenraad wordt voorgezeten door één van de dienstdoende predikanten. Dit gebeurde tot nu toe bij toerbeurt. Jaarlijks wisselde de voorzittershamer van hand. Dit jaar heeft de algemene kerkenraad besloten om hier verandering in te brengen: vanaf januari 2019 zal de kerkenraad worden voorgezeten door…

Verslag vergadering Algemene Kerkenraad 19 september 2018

Opening Ds. Kranen heet iedereen welkom. Hij leest uit Kolossenzen 3 gevolgd door een korte overdenking. Privacy wetgeving De kerkrentmeesters hebben in het kader van de AVG wetgeving een privacy verklaring gemaakt voor onze gemeente die te vinden is op de website onder nieuws\download\privacy. Voorzitter AK De AK stemt in met het voornemen om dhr….

Beleidsplan 2018-2022

Het Groot Moderamen en de Algemene Kerkenraad zijn al enige tijd bezig om een nieuw beleidsplan op te stellen voor onze gemeente. De kerkorde schrijft voor om dit eens per 4 jaar te doen. De AK heeft de commissie Perspectief ingesteld om hiervoor aanbevelingen te doen, en zij heeft een rapport met aanbevelingen opgesteld. Om…

Verslag vergadering Algemene Kerkenraad 16 mei 2018

Opening Ds. Kranen heet iedereen welkom. Hij leest uit Romeinen 8 gevolgd door een korte overdenking met als kern: Hoop en Geest van God. Jaarrekening 2017  Kerkrentmeesters De jaarrekening van de kerkrentmeesters wordt toegelicht door Leo Prinsen. Er is een klein negatief saldo van €3700, terwijl er een tekort van €24000 was begroot. Dit komt…

Beschikbaarheid predikanten meivakantie

In en rondom de meivakantie hebben de predikanten afwisselend een week vakantie. Ds. Prins is dan net terug van een vakantie en is de hele meivakantie beschikbaar. In de eerste week van de meivakantie (28 april – 5 mei) zijn ds. Prins en Doorn beschikbaar; de tweede week heeft ds. Doorn een week vrij en…

Verslag vergadering Algemene Kerkenraad 21 maart 2018

Opening Ds. Kranen heet iedereen welkom. Hij leest uit 1 Korinthe 9 gevolgd door een korte overdenking. Jaarthema Er besloten om de komende jaren het jaarthema van de landelijke PKN te volgen, op voorstel van commissie Vorming & Toerusting. De jaarlijkse gemeenteavond in september mag hetzelfde thema volgen maar kan ook een andere passende invulling…