Nieuws

Financiële verantwoording

Categories: Activiteiten,Algemeen,Algemene Kerkenraad,Gemeente,Kerken

Jaarrekening 2018:

De jaarrekening is op woensdag 15 mei door de Algemene Kerkenraad goedgekeurd en ligt vanaf 27 mei gedurende de openingstijden van het kerkelijk bureau een week ter inzage voor alle gemeenteleden. De samenvatting van de staat van baten en lasten wordt hieronder weergegeven.

Algemene toelichting:

Het nadelig saldo over 2018 bedraagt € 26.589. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het eigen vermogen. Ten laste van het resultaat werd er € 60.000 toegevoegd aan de Onderhoudsvoorziening. Totaal is een bedrag van € 57.412 uitgegeven aan onderhoud. Het totaalbedrag aan investeringen bedroeg in 2018 € 13.552. In 2018 hebben we twee erfenissen verkregen, omdat de definitieve bedragen nog niet bekend zijn, zijn deze niet in deze jaarrekening opgenomen.

Samenvatting staat van baten en lasten 2018 (bedragen x € 1.000):

Rekening Begroting Rekening
2018 2018 2017
B A T E N
Verhuur onroerende zaken 86 86 78
Rente en overige baten 38 39 41
Opbrengst Kerkbalans en collectes (levend geld) 639 630 643
Overige baten en doorberekende kosten 29 19 19
Totalen 792 774 781
L A S T E N
Lasten kerkgebouwen (excl. groot onderhoud) 65 67 63
Lasten overige gebouwen en inventarissen 22 26 22
Afschrijvingen installaties en inventaris 32 30 29
Pastoraat, salarissen en vergoedingen 553 555 539
Kerkdiensten, catechese en overige kerkactiviteiten 45 37 35
Verplichte bijdragen aan hogere kerkelijke organen 45 46 46
Kosten van beheer en administratie 33 29 29
Rentelasten en bankkosten 2 2 2
Totalen 797 792 765
Saldo Baten – Lasten -5 -18 16
Onderhoudsvoorziening en overige baten/lasten:
Voorziening onderhoud gebouwen en ov. voorzieningen -64 -64 -64
Saldo’s kerkbode/kerkradio/brutowinst verkopen 43 45 44
Saldo overig -21 -19 -20
Saldo totaal -26 -37 -4

Belangrijkste oorzaken van de afwijking tov de begroting 2018 (afgerond op € 1.000):

Voordelig:

Hogere vrijwillige bijdrage                                          € 4.000
Hogere ontvangen giften                                            € 3.000
Hogere doorberekende kosten                                € 4.000
Hogere overige baten                                                   € 5.000
Lager saldo kerkbode                                                   € 2.000 negatief
Lagere opbrengst rouwdiensten                              € 2.000 negatief

 

Nadelig:

Lagere kosten kerkelijke activiteiten                      € 4.000
Lagere huisvestingkosten Hervormd Centrum   € 3.000
Lagere huisvestingkosten kerkgebouwen            € 3.000
Lagere salariskosten                                                     € 2.000
Hogere kosten kerkelijke activiteiten                     € 6.000 negatief
Hogere advieskosten                                                    € 3.000 negatief
Hogere kosten beheer en administratie                € 5.000 negatief

Voor een verdere specificatie en toelichting verwijzen wij naar de ter inzage gelegde jaarrekening 2018.

Het College van Kerkrentmeesters