Nieuws

Gebruiksplan kerken Hervormde Gemeente Vriezenveen in ‘Coronatijd’ (vanaf 1 juli 2020).

Categories: Algemeen,Algemene Kerkenraad,Gemeente,Wijk Next,Wijk-Midden,Wijk-Oost,Wijk-West,Wijk-Zuid

In voorliggend gebruiksplan worden de maatregelen genoemd die genomen zijn om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de stappen beschreven die genomen (moeten) worden om tot een verantwoorde viering van de liturgie in het kerkgebouw te komen.

– De overheid heeft bepaald dat er vanaf 1 juli a.s. maximaal 100 mensen bij een religieuze samenkomst aanwezig mogen zijn, ook al zouden er volgens de anderhalve-meter-maatregel meer mensen in het kerkgebouw ‘passen’.

– De burgerlijke overheid heeft de kerken geadviseerd om niet de grenzen van wat kan en mag op te zoeken. Dat advies nemen we ter harte.

– Het gebruiksplan geldt voor allen die van het kerkgebouw gebruik maken.

– Er wordt – in verband met het belang van goed ventileren – maximaal één dienst per dagdeel gehouden.

– De ruimtes in de kerk, die niet gebruikt worden, zullen worden afgesloten.

Maximaal aantal aanwezige kerkgangers

De zgn. ‘anderhalve-meter-maatregel’ bepaalt hoeveel mensen maximaal tijdens de eredienst in het (gehele) kerkgebouw aanwezig mogen zijn. Voor de Grote Kerk geldt het maximum van honderd mensen; voor de Aakerk, Westerkerk en Polenkerk gelden vanwege de beperkende maatregelen lagere aantallen. De aantallen zijn exclusief de zgn. ‘medewerkers’. Tot de medewerkers worden gerekend: de koster(s), de organist, het lid (c.q. de leden) van het beamerteam, de coördinator, de kinderoppas, de ambtsdragers (ouderling, ouderling-kerkrentmeester en diaken) en de voorganger.

Aanmelding voor de dienst(en)

De gemeenteleden dienen zich aan te melden voor de kerkdienst die zij willen bezoeken. Aanmelden kan van maandagmorgen tot uiterlijk donderdag (18.00 uur) voorafgaand aan de betreffende zondag. Hiertoe moet een ‘aanmeldsysteem’ bijgehouden te worden. De kerkenraad is verantwoordelijk voor dit systeem.

De aanmelding voor de dienst kan plaatsvinden:

– via de mail,

– via WhatsApp,

– telefonisch of

– op de site van de wijkgemeente.

(Het e-mailadres en de telefoonnummers die u kunt gebruiken voor de aanmelding voor een dienst in de kerk van uw voorkeur staan onder de wijkberichten of onder de rubriek ‘Rondom de Grote Kerk’)!

Bij de aanmelding voor de kerkdienst dient de betrokkene geen corona-gerelateerde klachten te hebben. De gemeenteleden die zich voor een dienst aangemeld hebben ontvangen een bericht waarin de ontvangst van hun aanmelding bevestigd wordt en waarin wordt aangegeven of hun verzoek om de kerkdienst bij te wonen gehonoreerd is of niet. Mocht één van de diensten ‘overboekt’ zijn, dan kan de andere dienst op die zondag als alternatief aangeboden worden aan hen die de dienst van hun voorkeur niet kunnen bezoeken. Ten allen tijde blijft het mogelijk de diensten digitaal te volgen.

Degene die het aanmeldsysteem verzorgt, houdt bij wie in de dienst aanwezig geweest is, zodat in de loop van de tijd een eerlijke toewijzing van het aantal beschikbare zitplaatsen mogelijk is.

Mensen die tot de zgn. kwetsbare groepen behoren, worden op de risico’s, die de gezamenlijkheid in het kerkgebouw met zich meebrengt, gewezen.

Zolang de anderhalve-meter-maatregel geldt, kan er geen vervoer naar de kerk aangeboden worden aan de mindervaliden.

Kinderoppas en kindernevendienst

De kinderoppas kan in de periode dat de beperkende maatregelen voor de kerkdienst van kracht zijn, doorgang vinden. Het aantal kinderen in de kinderoppas telt mee voor het totaal aantal mensen dat zich in de kerk bevindt. In het ‘Protocol jeugdactiviteiten in coronatijd’ (zie onder) wordt aangegeven hoe met name de breng- en haalmomenten geregeld zijn.

De kindernevendienst gaat – vanwege de ‘kruisende bewegingen’ in de kerk – voorlopig niet door.

Kerkgebouw

Er zal één ingang (de hoofdingang) beschikbaar zijn om de kerk binnen te gaan. Bij de ingang staan – op een tafel – ontsmettingsmiddel en papieren tissues om de handen te desinfecteren. Ook in de toiletten zijn ontsmettingsmiddel en papieren tissues aanwezig.

Er kan geen gebruik gemaakt worden van de garderobe. In de kerk is voldoende plaats om jassen etc. neer te kunnen leggen.

In de kerk wordt de looproute duidelijk gemarkeerd, zowel voor het binnengaan als voor het verlaten van de kerk. Gebruik van de galerij is alleen toegestaan als gegarandeerd kan worden dat de stromen elkaar niet kruisen. Aan het eind van de dienst herinnert de voorganger de gemeente mondeling aan de route die gevolgd moet worden bij het verlaten van de kerk. Aanwijzingen van de koster dienen ten allen tijde opgevolgd te worden.

Bij aanvang van de dienst worden de overige deuren van de kerk van slot gedaan, zodat de kerk in geval van calamiteiten via de verschillende uitgangen verlaten kan worden.

Na afloop van de dienst is er geen gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van drinken.

Coördinator

Voor iedere dienst wordt door de kerkenraad een coördinator aangewezen die de mensen bij de ingang van de kerk begroet. De coördinator vraagt de kerkganger of hij of zij op dat moment gezond is. Als deze vraag positief wordt beantwoord, nodigt de coördinator de kerkganger hartelijk uit naar binnen te gaan.

In de kerk wijst de koster – eventueel bijgestaan door een ander – de mensen hun plaats. De zitplaatsen vóór in de kerk worden als eerste toegewezen zodat ‘kruisende bewegingen’ voorkomen worden; vervolgens de zitplaatsen naar achteren toe. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. Als de (gang)paden niet breed genoeg zijn, mag de eerste plaats in de bank (de plaats aan het pad) niet benut worden.

N.B. Houdt u er rekening mee dat u wellicht niet op de u vertrouwde plaats in de kerk kunt zitten!

Liturgie

Er wordt onderzoek gedaan naar de gevolgen van de gemeentezang met betrekking tot de verspreiding van het coronavirus. Zolang de uitkomst van het onderzoek niet bekend is, wordt er in de eredienst niet door ‘de gemeente’ gezongen.

Hoewel niet strikt liturgisch, wordt het aanreiken van ‘kerksnoep’ aan de naaste tijdens de eredienst ten sterkste ontraden.

De inzameling van de gaven geschiedt niet tijdens de dienst, maar bij de uitgang. Op een tafel zullen twee schalen staan of er hangen collectezakken, waarbij duidelijk het doel aangegeven wordt (diaconaal of kerkrentmeesterlijk). De kerkgangers wordt verzocht erop te letten dat bij het verlaten van de kerk de anderhalve-meter-maatregel gewaarborgd blijft.

Bediening van de sacramenten

* Heilige Doop: de (wijk)kerkenraad bepaalt welk moment het meest geschikt is om het sacrament van de Heilige Doop te bedienen. De definitieve vaststelling van de doopdatum geschiedt in overleg met het moderamen van de Algemene Kerkenraad.

* Heilig Avondmaal: de bediening van het Heilig Avondmaal stuit op bezwaren van praktische aard (kruisende bewegingen). Daarom zal het Heilig Avondmaal voorlopig in één centrale (middag)dienst in de Grote Kerk zonder de aanwezigheid van gemeenteleden bediend worden. De gemeenteleden kunnen thuis het sacrament meevieren.

Reinigingsplan

Mocht tijdens de dienst door verschillende personen gebruik gemaakt worden van dezelfde lessenaar en/of microfoon, dan dienen deze attributen tussentijds gereinigd te worden.

Na afloop van de dienst moet de kerkzaal schoongemaakt worden. De koster is hiervoor verantwoordelijk. Hij krijgt hulp bij het reinigen van de kerk, in eerste instantie van de ambtsdragers. De koster zorgt dat er voldoende reinigingsmiddelen aanwezig zijn. De banken, microfoons, computer/toetsenbord, lessenaars, toiletten, deurklinken, orgel etc. worden ontsmet. Daarnaast wordt de kerkzaal goed geventileerd!

Hierna volgen de richtlijnen voor de kinderoppas zoals die in de Grote Kerk gelden. Voor de andere kerken gelden grotendeels dezelfde regels, maar kunnen hier en daar aangepast zijn aan de situatie ter plaatse.

 

Richtlijnen voor de kinderoppas

Voor het opnieuw opstarten van de kinderoppas hebben we de volgende richtlijnen opgesteld. Het is momenteel nog niet mogelijk om al te beginnen met de kindernevendienst. Daarom hebben we besloten om voor kinderen tot 6 jaar oppas te organiseren en de kinderoppas in twee groepen te verdelen. Er is oppas voor kinderen van 0 t/m 3 jaar en voor kinderen van 4 t/m 6 jaar.

Ook hiervoor moet u uw kind opgeven!

Voor de groep van 4 t/m 6 jaar is er tijdens de oppas een leuk werkje te maken en zullen we een verhaal lezen dat aansluit op het rooster van “Vertel het maar”.

Er zijn pakketjes met alle materialen voor het werkje af te halen bij de Akker.

Ook voor diegenen die via de livestream meekijken en er thuis mee aan de slag willen gaan zijn er pakketjes af te halen bij de Akker.

 

Bij het brengen van uw kind willen we u wijzen op de volgende punten:

 

 • Kom binnen via de hoofdingang van de kerk (via het plein)
 • Desinfecteer uw handen en volg de aanwijzingen
 • Kom niet met uw hele gezin uw kind brengen bij de oppas maar doe dit alleen
 • Loop door de kerkzaal naar voren, gebruik de meest rechtse deur en volg de route richting de suite
 • Houd hierbij minimaal 1,5 meter afstand van andere ouders of ‘oppassers’
 • Loop tot aan de deur van de kinderoppas en neem hier afscheid van uw kind
 • De oppasser zal uw kind opvangen bij de deur
 • Komt u met een maxi cosy of kinderwagen ontsmet deze dan met desinfectiemiddel en laat uw kind voor de ingang staan, de oppasser zal de maxi cosy of kinderwagen oppakken en/of meenemen
 • Heeft uw kind nog drinken of voeding nodig geef dit dan mee in de tas van het kind, deze tas kunt u eveneens voor de ingang achterlaten
 • Wanneer u terug loopt richting de kerkzaal volgt u wederom de looproute en zorgt voor anderhalve meter afstand
 • Neem opnieuw de meest rechtse deur (vlak naast de kansel)

Na de dienst zal het ophalen op dezelfde manier gaan, zorg wederom voor voldoende afstand en houd het ophaalmoment kort. De oppas zorgt ervoor dat uw kind de jas en tas bij zich heeft.

Mochten er verder nog vragen of opmerkingen zijn dan kunt u contact opnemen met:

Gerdie Holland   (4 t/m 6)      06-51457071

Anke Fikkert       (0 t/m 3)      06-38907967