Nieuws

Hervatten kerkdiensten.

Categories: Algemeen,Kerken,Wijk-Midden,Wijk-Oost,Wijk-West,Wijk-Zuid

Sinds 1 juni jl. mogen er weer kerkdiensten belegd worden, waarbij maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) aanwezig zijn. Vanaf 1 juli a.s. mogen er maximaal 100 mensen (exclusief medewerkers) tijdens een dienst in het kerkgebouw aanwezig zijn. Voor beide situaties geldt dat de anderhalve-meter-maatregel in acht genomen moet worden; lukt dat niet dan geldt een kleiner maximum.

Voordat er weer diensten gehouden mogen worden, moeten kerkelijke gemeenten voor ieder kerkgebouw een zogenaamd ‘Gebruiksplan’ opstellen. In dat Gebruiksplan staat welke maatregelen er genomen zijn om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en welke stappen genomen (moeten) worden om tot een verantwoorde viering van de liturgie in het kerkgebouw te komen.

In de Hervormde Gemeente te Vriezenveen is ervoor gekozen om vanaf 14 juni a.s. weer diensten in de verschillende kerken te houden. De maand juni wordt grotendeels gebruikt om de Gebruiksplannen te ‘testen’. In de testfase wonen uitsluitend kerkenraadsleden (en hun gezinnen) de diensten in de kerk bij. Na afloop van iedere dienst wordt bekeken welke zaken uit het Gebruiksplan goed liepen en welke bijstelling behoeven. We hopen op deze manier vanaf 1 juli a.s. in de verschillende kerken weer diensten te kunnen houden die voldoen aan de geldende veiligheidsvoorschriften en waarin u zich en jij je van harte welkom weet.

In de volgende kerkbode wordt een ‘Gebruiksplan’ gepresenteerd dat voor het grootste deel op alle kerkgebouwen van Hervormd Vriezenveen van toepassing is. Het kan – vanwege specifieke situaties – per kerkgebouw op een aantal punten afwijken.

N.B. Omdat de kerkenraad van wijk Oost op D.V. 28 juni a.s. het Gebruiksplan in de Grote Kerk ‘oefent’, zal er die dag – zo het zich nu laat aanzien – slechts een zestal kerkgangers tijdens de diensten in de Pollenkerk aanwezig zijn. Het lijkt ons geen goede zaak om op de betreffende zondag een soort ‘online-dienst’ vanuit de Pollenkerk uit te zenden, terwijl er ruimere mogelijkheden qua aantal kerkgangers zijn. Daarom worden voor de diensten op D.V. 28 juni a.s. in de Pollenkerk (ook) gemeenteleden uitgenodigd zich aan te melden. Zie hiervoor de berichten onder ‘wijk Oost’.