Nieuws

Maatregelen naar aanleiding van coronacrisis (update 4 mei 2020)

Categories: Activiteiten,Algemeen,Algemene Kerkenraad,Gemeente,Verenigingen,Wijk Next,Wijk-Midden,Wijk-Oost,Wijk-West,Wijk-Zuid

Aansluitend bij de richtlijnen die door de overheid in het kader van de coronacrisis gegeven zijn, heeft het Groot Moderamen van de algemene kerkenraad van de Hervormde gemeente te Vriezenveen de volgende maatregelen getroffen:

Erediensten:
Tot en met 1 juni a.s. gaan de zondagse kerkdiensten, die onder verantwoordelijkheid van één van de vier wijkgemeenten vallen, niet door! Dit geldt voor de morgendienst, de middagdienst en de avonddienst. In plaats daarvan wordt er op de betreffende zondagen ’s morgens (om 9.30 uur) en ’s avonds (om 19.00 uur) een dienst (zonder gemeenteleden) uitgezonden vanuit de Grote Kerk. Deze diensten zijn te zien en te beluisteren via kerkomroep.nl (www.kerkomroep.nl > Vriezenveen > Grote Kerk Vriezenveen > kijken of luisteren). Mocht het – vanwege overbelasting van de server – niet lukken om de dienst op genoemd tijdstip te bekijken, dan kunt u via ‘luisteren’ de dienst volgen of via het Youtube-kanaal: https://www.youtube.com/channel/UChNMNRX9O6H_nBdSeOiD5Gw

Tijdens deze dienst zullen de (centrale) afkondigingen gedaan worden en zal de voorbede een plaats hebben. Door middel van deze diensten hopen we als christelijke gemeente gehoor te geven aan de roeping om ‘de lofzang gaande te houden’.

Voor de komende weken ziet het rooster er als volgt uit:

10 mei:

9.30 uur: ds. R.J. Kranen

11.30 uur: Crossover-dienst; spreker: Reinier Kramer. Thema: ‘Op 1.5m van Jezus’ n.a.v. het Bijbelgedeelte over de bloedvloeiende vrouw.

19.00 uur: ds. A. Beens uit Barneveld; dienst onder verantwoordelijkheid van de Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard.

17 mei:

9.30 uur: ds. A. Prins

19.00 uur: Jongerendienst

21 mei (Hemelvaarstdag):

9.30 uur: ds. M.H. de Jong

24 mei:

9.30 uur: ds. R.J. Kranen

19.00 uur: ds. M.H. de Jong

31 mei (Eerste Pinksterdag):

9.30 uur: ds. A. Prins

19.00 uur: ds. M.H. de Jong

1 juni (Tweede Pinksterdag):

9.30 uur: ds. R.J. Kranen

Bediening Heilige Doop:
Hoe pijnlijk ook, maar dopen lijkt door de huidige richtlijnen vanuit de overheid momenteel niet mogelijk. Bij dopen raak je de ander aan en is het niet mogelijk om anderhalve meter afstand te bewaren.

Rouwdiensten:
De overheid heeft bepaald dat maximaal dertig mensen een kerkelijke bijeenkomst mogen bijwonen; de onderlinge afstand tussen de mensen moet 1½ meter zijn. Deze maatregel geldt ook voor rouwdiensten.

De uitvaartonderneming bepaalt hoe de condoleance vorm krijgt.

Het is uitermate verdrietig dat het afscheid van iemand uit uw familie- of vriendenkring op deze manier ingeperkt moet worden. Hopelijk zal de betrokkenheid niet minder zijn als u/jij de dienst via de internetverbinding meebeleeft.

Huwelijksdiensten:
Voor bruidsparen is de huwelijksdag één van de hoogtepunten in hun leven. De dienst waarin hun huwelijk kerkelijk bevestigd en ingezegend wordt, zal als het grootste moment van die dag beleefd worden. Voor huwelijksdiensten gelden echter ook beperkingen ten aanzien van het aantal aanwezige mensen. Er mogen niet meer dan dertig mensen in de dienst aanwezig zijn en ook hier geldt dat de afstand van 1½ meter tot elkaar in acht genomen dient te worden.

Pastoraat:
De coronacrisis heeft directe gevolgen voor het pastoraat. Het verzoek van overheidswege om (sociaal) contact zoveel mogelijk te mijden, raakt het huisbezoek. Er wordt voorlopig geen regulier huisbezoek gedaan. Wel kunt u zelf om huisbezoek vragen (‘pastoraat op afroep’); aarzel niet om contact op te nemen met uw wijkpredikant of één van de kerkenraadsleden van de wijkgemeente waartoe u behoort.

Het is niet toegestaan om mensen die in ziekenhuizen, verpleeghuizen en zorginstellingen verblijven, te bezoeken.

Wellicht kunnen de moderne communicatiemiddelen (telefoon, e-mail etc.) ons helpen om met elkaar in contact te blijven.

Diaconaat:
Tot het wezen van het kerkzijn behoort het diaconaat. Juist in deze crisistijd is het van belang dat we naar elkaar omzien. Laten we met name oog hebben voor de ouderen en de (meest) kwetsbaren in de samenleving. Als iemand naar uw mening diaconale hulp nodig heeft, laat het dan aan één van de kerkenraadsleden weten.

Kerkelijke gebouwen:
Activiteiten die vanuit de Hervormde gemeente georganiseerd worden en in één van de kerkelijke gebouwen plaatsvinden (in Stjäävelin, Grote Kerk, Aakerk, Westerkerk en Pollenkerk) gaan t/m 1 juni niet door. Ook zullen er geen bijeenkomsten in CCK2 en de Suite gehouden worden!

Beleidsplan algemene kerkenraad:
De gemeenteavonden die gehouden zouden worden op 4 juni en 25 juni a.s. om de gemeente te informeren over het beleidsplan van de Algemene Kerkenraad, kunnen geen doorgang vinden. We hopen dat de situatie na de vakantieperiode zover genormaliseerd is, dat de bespreking van het plan dan kan plaatsvinden.