Nieuws

Verslag vergadering Algemene Kerkenraad 15 maart 2017

Categorieën: Activiteiten,Algemeen,Algemene Kerkenraad,Diaconie,Gemeente,Kerken,Wijk-Zuid

Verslag vergadering Algemene Kerkenraad 15 maart 2017.

Opening
Ds. Doorn heet iedereen welkom. Hij leest Markus 10:32-34 over de derde aankondiging van het lijden, gevolgd door een korte overdenking. Daarna gaat ds. Doorn voor in gebed.
Moderamen 2017
De nieuwe voorzitter van de kerkrentmeesters Bert Oudendijk wordt toegevoegd aan het Groot Moderamen.
Voorzitter diaconie
Hans Fikkert zal per augustus a.s. zijn taak als voorzitter van de diaconie neerleggen. De diaconie heeft in de AK enkele namen besproken van kandidaten voor het voorzitterschap.
Evaluatie gecentraliseerde diensten
Sinds 1 januari 2016 worden alle middag- en avonddiensten binnen onze gemeente in de Grote Kerk gehouden. Gerard Sanderman licht het overzicht toe met de aantallen kerkgangers over de laatste 9 jaar en het jaar 2016 in het bijzonder. Het algemene beeld is dat het kerkbezoek terugloopt, de daling in 2016 is groter vergeleken met de voorgaande jaren. Waarschijnlijk hangt dit samen met het centraliseren van de middag- en avonddiensten naar de Grote Kerk, maar het is denkbaar dat er daarnaast ook diverse andere ontwikkelingen invloed hebben gehad. Het moderamen zal zich nader op de gegevens beraden. Ook zal de enquête die binnenkort wordt gehouden meer inzicht geven over het kerkbezoek in middag- en avonddiensten.
Commissie structureel meer inkomsten
De commissie structureel meer inkomsten heeft het onderzoek afgerond, dat was gericht op drie speerpunten. 1) Er is een energiescan uitgevoerd die leidde tot enkele energiebesparende aanbevelingen die door de kerkrentmeesters zullen worden meegenomen. 2) Er is een aanbeveling tot het oprichten van een Groene Kerk Obligatiefonds met als doel in investeren in duurzaamheid van de kerkelijke gebouwen, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen. 3) Er is een aanbeveling om de inkomsten uit de kerkbode te vergroten door een andere vormgeving toe te passen en daardoor advertenties te kunnen plaatsen. De AK stemt er mee in dat de kerkrentmeesters deze aanbevelingen verder gaan uitwerken.
Beleidsplan 2014-2018
De AK besluit om het beleidsplan 2014-2018 in twee stappen bij te werken. Eerst zal de huidige versie worden geactualiseerd. Daarna zullen er nieuwe beleidspunten worden toegevoegd. De AK heeft het voornemen om hiervoor een commissie in te stellen die beleid gaat ontwikkelen voor de termijn van 5 tot 10 jaar.
Centrale gemeenteavond
De jaarlijkse gemeenteavond aan het begin van het kerkelijke winterseizoen is op 27 september. Er wordt nog nader gekeken naar de invulling.
Commissie evangelische diensten
Ds. Kranen heeft een aantal goede vergaderingen gehad met deze nieuwe commissie waar nu ook de pioniersgroep deel van uit maakt. De gezamenlijke groep zal gaan werken onder de naam Cross-Over. Het doel is om in de eerste helft van het jaar tot concrete plannen te komen.
Enquête middagdiensten
Naar aanleiding van vragen uit de gemeente wordt er binnenkort een enquête gehouden die met name gaat over de aanvangstijd van de middagdiensten in de Grote Kerk. De enquête zal worden gehouden in de periode tussen pasen en pinksteren.
Kerstnachtdienst Grote Kerk
Omdat er op kerstavond zondag 24 december geen dienst is gepland in de Aakerk, wordt de avonddienst van wijk Zuid in de Grote Kerk verschoven van 19:00 uur naar 22:30 uur zodat deze het karakter van een kerstnachtdienst krijgt.
Project 50 dagen met God
De boekjes voor het project ’50 dagen met God’ zijn vanaf zondag 26 maart beschikbaar in de kerk. In de periode van Pasen tot Pinksteren kan iedereen meeleven aan de hand van een dagboekje en de predikanten zullen hierop aansluiten in de zondagse diensten.
Sluiting
Fons Reekers gaat voor in gebed, waarna de voorzitter de vergadering sluit.

Jan Boldewijn, scriba AK