Nieuws

Verslag vergadering Algemene Kerkenraad 16 mei 2018

Categorieën: Algemene Kerkenraad

Opening
Ds. Kranen heet iedereen welkom. Hij leest uit Romeinen 8 gevolgd door een korte overdenking met als kern: Hoop en Geest van God.

Jaarrekening 2017  Kerkrentmeesters
De jaarrekening van de kerkrentmeesters wordt toegelicht door Leo Prinsen. Er is een klein negatief saldo van €3700, terwijl er een tekort van €24000 was begroot. Dit komt voornamelijk door enkele meevallers in de lasten zoals huisvestingskosten/verzekeringspremies. De financiële reserve is ongeveer gelijk gebleven. Er moet wel worden nagedacht over de financiële toekomst. Het totale ledenaantal van de gemeente per 31-12-2017 was 5670 personen. De jaarrekening is goedgekeurd en vastgesteld.

Jaarrekening 2017 Diakenen
De jaarrekening van de diakenen wordt toegelicht door penningmeester Johan Dubbink. Er is een negatief saldo van €8850, maar dit is in lijn met het beleid om het eigen vermogen geleidelijk af te bouwen. De inkomsten uit collecten, giften en bijdragen van €44.000 waren lager dan de begroting. De jaarrekening is goedgekeurd en vastgesteld.

Jaarrekening 2017 Kerkrentmeesters HWBA
De jaarrekening van de kerkrentmeesters van de wijkgemeente van bijzondere aard wordt toegelicht door Ben Abbink. Er is een klein negatief saldo van ruim €800, maar dit tekort is kleiner dan begroot door een toename in de (collecte) opbrengsten. Het tekort kan worden gedragen door de financiële reserve. Het ledenaantal was in 2017 met 118 leden nagenoeg stabiel. De jaarrekening is goedgekeurd en vastgesteld.

Jaarrekening 2017 Diakenen HWBA
De jaarrekening van de diakenen van de wijkgemeente van bijzondere aard wordt toegelicht door Ben Abbink. Er is een negatief saldo van €2300. Het was een bewuste keuze om een deel van de reserve eenmalig aan te spreken voor specifieke doelen. De jaarrekening is goedgekeurd en vastgesteld.

Jaarrekening 2017 Reflection/WijkNext
De jaarrekening van stichting Reflection wordt toegelicht door voorzitter Rick Keus. Er is een positief resultaat, met name door de hogere inkomsten van de oud papier inzameling. Reflection blijft in gesprek met de gemeente Twenterand over de subsidie voor open jeugdwerk. De jaarrekening is goedgekeurd en vastgesteld.

Jaarverslagen diverse commissies
De jaarverslagen van de commissie vorming & toerusting, commissie anders begaafden en zendingscommissie worden besproken. De AK is dankbaar voor de inzet van alle leden en vrijwilligers.

Vorming en Toerusting
De commissie Vorming en Toerusting werkt steeds intensiever samen met de Ontmoetingskerk. In de praktijk vormt de commissie één geheel met zoveel mogelijk gezamenlijk georganiseerde activiteiten.

Privacy wetgeving
De kerkrentmeesters beraden zich op de consequenties voor de kerkbode en de website als gevolg van de nieuwe AVG privacy wetgeving.

Rooster kerkbode
Het rooster van de kerkbode met verschijningsdatums juni 2018 – juni 2019 wordt goedgekeurd.

Voorzitter AK
De gemeenteleden die zijn voorgedragen door de wijkkerkenraden voor de taak van voorzitter van de AK worden besproken en er wordt beslist over de volgorde waarin de kandidaten zullen worden benaderd.

Cross-Over
De AK bespreekt en evalueert Cross Over op basis van de 5 gehouden diensten. Er zijn zowel positieve als kritische geluiden. De AK onderkent dat deze diensten een doelgroep bereikt die weinig of niet in de reguliere kerkdiensten komen. De kerkrentmeesters zien Cross-Over als een investering in pastoraat en evangelisatie en hebben daarom besloten een beperkt budget van maximaal 5000 euro beschikbaar te stellen, in de praktijk kan dit bedrag nog wat lager uitvallen. De uitgave past binnen de begroting omdat het tekort lager is uitgevallen dan begroot. Een concept rooster voor de datums van Cross-Over diensten in 2019 wordt goedgekeurd evenals het voorstel om een rubriek op de website te maken.

Beleidsplan AK
Het Groot Moderamen gaat in gesprek met de commissie Perspectief over de door hen aangedragen bevindingen. Daarna zal het GM in de komende maanden beginnen met het uitwerken van een beleidsplan voor de komende jaren.

Sluiting
Bert Oudendijk gaat voor in gebed, waarna de voorzitter de vergadering sluit.

 

Jan Boldewijn, scriba AK