Nieuws

Verslag vergadering Algemene Kerkenraad 19 september 2018

Categorieën: Algemene Kerkenraad

Opening
Ds. Kranen heet iedereen welkom. Hij leest uit Kolossenzen 3 gevolgd door een korte overdenking.

Privacy wetgeving
De kerkrentmeesters hebben in het kader van de AVG wetgeving een privacy verklaring gemaakt voor onze gemeente die te vinden is op de website onder nieuws\download\privacy.

Voorzitter AK
De AK stemt in met het voornemen om dhr. Gerard Sanderman te benoemen voor de taak van voorzitter van de AK. Om praktische redenen zal de benoeming plaatsvinden aan het einde van het jaar en daarna kan hij bevestigd worden in het ambt van ouderling.

Beleidsplan AK
De AK stemt in met het plan om een externe PKN gemeente adviseur in te schakelen die kan ondersteunen bij de voorbereidingen voor een nieuw beleidsplan. Hij zal in de komende periode met de kerkenraden en diverse commissies spreken en daarna adviseren in beleidskeuzes. Het rapport van de commissie Perspectief wordt hierin ook meegenomen.

Evangelisatiecommissie
Het jaarverslag van de evangelisatie commissie wordt toegelicht door enkele commissieleden. Er wordt genoemd dat het wenselijk is dat er meer Vriezenveense jongeren meedoen aan het plaatselijk Dabar werk. De AK is dankbaar voor de inzet van de evangelisatie commissie en wenst hen Gods zegen.

Ontmoetingskerk
Het groot moderamen heeft op uitnodiging van de Ontmoetingskerk een oriënterend gesprek met hen gehad over de mogelijkheden om de onderlinge verbondenheid te versterken. De vraag op welke gebieden een samenwerking mogelijk zou zijn wordt eerst voorgelegd aan de wijkkerkenraden.

Diaconie
De jaarrekening van de diaconie zal worden gecontroleerd door bevoegde gemeenteleden om kosten te besparen.

Kerkblad
In het komende jaar zal er enkele keren een interview of artikel op de voorkant van de kerkbode worden geplaatst i.p.v. de meditatie.

Gemeenteavond
De gemeenteavond met Andries Knevel op 26 september gaat niet door i.v.m. ziekte. De gemeenteavond wordt uitgesteld naar een andere datum als Andries Knevel hersteld hoopt te zijn.

Sluiting
Rick Keus gaat voor in gebed, waarna de voorzitter de vergadering sluit.

Jan Boldewijn, scriba AK