Nieuws

Verslag vergadering Algemene Kerkenraad 21 maart 2018

Categorieën: Algemene Kerkenraad

Opening
Ds. Kranen heet iedereen welkom. Hij leest uit 1 Korinthe 9 gevolgd door een korte overdenking.

Jaarthema
Er besloten om de komende jaren het jaarthema van de landelijke PKN te volgen, op voorstel van commissie Vorming & Toerusting. De jaarlijkse gemeenteavond in september mag hetzelfde thema volgen maar kan ook een andere passende invulling krijgen.

Commissie huwelijkscatechese
Han en Jolanda Smelt zijn uitgenodigd in de vergadering. Zij verzorgen al jaren de huwelijkscatechese en geven een toelichting aan de hand van een jaarverslag. Bruidsparen binnen onze kerk die binnenkort gaan trouwen, of pas getrouwd zijn, worden uitgenodigd voor deze huwelijksgesprekskring die bestaat uit 3 avonden. Het doel is om inzicht te geven in Gods bedoeling met het huwelijk, een handreiking te geven hoe je hieraan invulling kunt geven en de betrokkenheid als echtpaar op de kerk te stimuleren. Vrijwel alle stellen die worden uitgenodigd doen mee en geven aan de huwelijkscatechese positief te ervaren.

Voorzitter AK
Er is een taakomschrijving en profiel opgesteld voor de rol van voorzitter van de AK, als deze wordt ingevuld door een gemeentelid i.p.v. een dienstdoende predikant. Na enkele kleine aanpassingen wordt het voorstel goedgekeurd.

Cross-Over
Er wordt teruggekeken op eerste 2 Cross-Over diensten, er worden enkele praktische punten genoemd. In mei wordt er in de AK een uitgebreidere evaluatie van de Cross Over diensten gedaan. Bediening van de sacramenten doop en avondmaal blijven in de gewone kerkdiensten plaatsvinden. De lijst met voorgangers in 2018 is verder aangevuld en wordt goedgekeurd.

Beleidsplan AK
De commissie Perspectief komt binnenkort met inbreng, evenals de kerkrentmeesters en de diaconie. Op basis hiervan gaat het groot moderamen een nieuw beleidsplan opstellen. Daarna volgt de bespreking in de kerkenraden en later in een gemeenteavond. Het doel is het beleidsplan eind 2018 gereed te hebben.

Sluiting
Huib Eshuis gaat voor in gebed, waarna de voorzitter de vergadering sluit.

Jan Boldewijn, scriba AK