Nieuws

verslag vergadering kerkenraad 7-1-2020

Categories: Wijk-Oost

Kort verslag kerkenraadsvergadering 7 januari 2020.

 

 

Opening.

De voorzitter heet allen hartelijk welkom. We zingen met elkaar Ps. 103 : 1 en 2. Br. G. Aman verzorgt de inleiding aan de hand van Hst 6 van het boekje “Een voortreffelijk werk” In dit hoofdstuk gaat het over pastoraat bij zieken. Hij komt in zijn dagelijks werk mensen tegen in alle fasen van ziek zijn. Hij merkt dat mensen heel verschillend reageren. Sommige mensen laten het heel berustend over zich heen komen en anderen zijn soms heel opstandig. Hij merkt ook dat er mensen zijn die in deze moeilijke situatie kracht putten uit hun geloof in God. Hij leest met ons 2 Korinthe 4: 7 tot en met 18. Hierna zijn nog enkele punten in verband met dit onderwerp besproken. Vervolgens gaat br. G. Aman ons voor in gebed.

Welkom nieuwe ambtsdragers.

Ds. Prins heet de nieuwe broeders W. Jonker, B.G.D. Dekker, G.R.J. Nijland en J.A. Kelder van harte welkom. Hij noemt daarbij ook br. J.M. Scherphof. Hij is niet nieuw in de kerkenraad maar gaat wel een ander ambt vervullen.

Samenstelling moderamen.

Voor het jaar 2020 zal het moderamen bestaan uit de volgende personen: ds. Prins, br. H. Harms (scriba) en de brs. J. Teunis, M. Dasselaar en L.W. Schipper.

Vaststelling afvaardiging naar A.K.

De afvaardiging is vastgesteld inclusief de namen van eventuele vervangers.

Zorgen om 20-ers en 30-ers.

De werkgroep ‘Grote Kerk-ontmoetingsdag’ heeft de kerkenraad gevraagd na te denken over de vraag hoe we de 20-ers en de 30-ers kunnen bereiken. Deze groep dreigt getalsmatig ondervertegenwoordigd te raken in de kerkdiensten. De kerkenraad heeft dit punt besproken; hij deelt de zorgen die door de werkgroep geuit zijn. Tegelijkertijd is er bij de kerkenraadsleden verlegenheid hoe dit op te pakken. Het zou mooi zijn als we tot een structurele aanpak zouden kunnen komen. Er zijn enkele mogelijkheden genoemd.

Br. N.J. Koerssen en br. G. de Wilde zullen vanuit de kerkenraad hiermee aan de slag gaan en zij willen proberen hierbij ook 1 of 2 personen te betrekken die tot de doelgroep horen.

Huwelijksjubilea.

Ds. Prins bezoekt een echtpaar als hij door het echtpaar van het jubileum in kennis wordt gesteld. Als een 25-, 40- of 50-jarige huwelijksjubileum niet wordt gemeld bij de scriba van de wijkkerkenraad of de predikant, zal de wijkouderling contact met het echtpaar opnemen om hen te bezoeken. In alle gevallen zal bij het bezoek een dagboekje worden aangeboden.

Sluiting, dankgebed.

Broeder C. Bos gaat voor in dankgebed. Hierna sluit de voorzitter de vergadering en wenst allen wel thuis.

 

H. Harms, scriba.