Diensten

Algemeen

  • Wijkgemeente (Oost): In alle diensten oude berijming, tenzij er een gestencilde liturgie aanwezig is.
  • Wijkgemeente (Midden), (West) en (Zuid): Liedboek.

Doopdiensten

Het is fijn wanneer een huwelijk verrijkt wordt met de kinderzegen. Een kind is een geschenk van God, dat Hij ons toevertrouwt. U wordt verzocht de geboorte van een kind door te geven aan de wijkpredikant. Dit geldt in het bijzonder wanneer moeder en/of kind in het ziekenhuis zijn opgenomen. Als we het kindje in gehoorzaamheid aan God besluiten te laten dopen dan betekent dat een bewuste keuze. Wij beloven het op te voeden in de vreze des Heeren.

Voorafgaande aan de bediening van de Heilige Doop vindt er met de ouders een gesprek plaats over de betekenis en inhoud ervan. Dit gesprek vindt in de regel plaats met de wijkpredikant (al dan niet samen met de sectie-ouderling). Deze overlegt met de wijkkerkenraad over de toestemming tot de bediening van de Heilige Doop.

De data waarop de bediening van de Heilige Doop gehouden wordt, worden ook vermeld in het Kerkblad. Als ouders in een andere gemeente, dan waar men woont, willen dopen, is een doopconsent vereist van de eigen (wijk)kerkenraad. Na de bediening van de Doop wordt een doopkaart verstrekt.

Ouders die van plan zijn hun kind te laten dopen, worden verzocht dit uiterlijk 3 weken van tevoren aan te geven. Neemt u in voorkomende gevallen contact op met uw wijkpredikant.

Avondmaaldiensten

Vier keer per jaar wordt in onze gemeente het Heilig Avondmaal gevierd als een instelling van Christus. Evenals de Heilig Doop bedoelt ook dit sacrament het geloof te versterken.

Voorbereiding

Aan elke viering gaat een dienst van voorbereiding vooraf, gevolgd door een dienst waarin het Heilig Avondmaal wordt voortgezet en tevens dankzegging wordt gehouden. De voorbereidingsdienst staat vooral in het teken van het zelfonderzoek. “De mens beproeve zichzelf én ete alzo. (1 kor.11: 28)”. Zelfbeproeving wil dus niet van Christus af, maar juist naar Christus toeleiden. Zelfbeproeving laat ons zien hoezeer we Hem nodig hebben. Deelname aan het Heilig Avondmaal betekent dan ook: belijden zelf midden in de dood te liggen, maar nochthans ons leven buiten onszelf in Christus te zoeken. Dat maakt ootmoedig én dankbaar. Vandaar de dankzeggingsdienst.

De dienst

Het Heilig Avondmaal staat open voor hen die belijdenis van het geloof hebben afgelegd. Het is mogelijk aan het Heilig Avondmaal deel te nemen in een andere gemeente dan waar men als belijdend lid staat ingeschreven. Het verdient aanbeveling dat men dit van tevoren ter kennis brengt van de kerkenraad van de gemeente waar men aan de viering wenst deel te nemen. Het is steeds mogelijk en zelfs gewenst om met de wijkpredikant een gesprek te hebben wanneer men moeite heeft met de Avondmaalsgang.

Jongerendiensten

Op elke derde zondag van de maand wordt er in de Grote Kerk een jongerendienst gehouden. Met uitzondering van de maanden Juli en Augustus. De diensten beginnen om 19.00 uur. Vooraf aan de dienst worden al een aantal liederen gezongen.

Waarom  jongerendienst


De jongerendienstcommissie (JDC) probeert door middel van laagdrempelige diensten jongeren te bereiken met het evangelie, door aan te sluiten op hun belevingswereld. De dienst heeft een duidelijke boodschap en inhoud, die gericht is op jongeren. Jongeren moeten er iets mee kunnen in hun dagelijkse praktijk.

Voor wie


De doelgroep van de jongerendienst bestaat uit alle jongeren vanaf 12 jaar, zowel betrokken leden als rand- en buitenkerkelijken. Daarnaast zijn andere gemeenteleden uiteraard ook van harte welkom

Huwelijksdiensten

Willen we ons huwelijk met de Heere beginnen, dan zullen we ook Gods zegen over ons huwelijk vragen in een daarvoor te houden Kerkdienst.

Wat te doen

U kunt uw huwelijksaanvraag sturen naar uw Wijkkerkenraad. Iedere aanvraag voor een kerkelijke huwelijksbevestiging wordt in de kerkenraad besproken. Als de kerkenraad toestemt wordt als regel het huwelijk bevestigd door de predikant van de wijk waar de bruid woont.

Afspraak

Om teleurstellingen te voorkomen is het goed vroegtijdig de datum en het tijdstip van de huwelijksbevestiging af te spreken met de predikant. Ook dient men zo spoedig mogelijk het kerkelijk bureau op de hoogte te stellen om de kerk waarin men wil trouwen te laten reserveren. De predikant heeft met het bruidspaar enige tijd voor de huwelijksluiting een gesprek ter voorbereiding op de huwelijksdienst.

Kindernevendienst en Kinderoppas

Tijdens de ochtenddiensten in de Grote Kerk, de Westerkerk, de Pollenkerk en de Aakerk is er kinderoppas  en wordt er kindernevendienst gehouden. Ook kunnen kinderen van groep 4 in de Grote Kerk naar Bouwsteen.
De kinderoppas is voor de kinderen van 0 tot 4 jaar.
De kindernevendienst is voor kinderen in groep 0 t/m 3 in de Grote Kerk, voor kinderen in groep 0 t/m 4 in de Westerkerk en Pollenkerk en voor kinderen in groep 0 t/m 6 in de Aakerk.
Bouwsteen is voor kinderen van groep 4 in de Grote Kerk.

Contactpersonen:

  • Grote Kerk Karien Heersink  06-57559050 en Gerdie Holland   06-51457071,  knd.oppas.gk@gmail.com
  • Westerkerk Mirjam Hoff, tel: 561303 (kindernevendienst)
  • Pollenkerk Annet Kleinjan (kinderoppas) en Annemarie van Veen (kindernevendienst)
  • Aakerk Herjanka Veneberg, tel. 872593 (kindernevendienst)

Wilt u de kerkdiensten van de komende zondagen bekijken? Klik dan op deze link om de agenda te bekijken.