Wijk Zuid

Wijkpredikant

LIVE DIENST GROTE KERK

Ds. R.J. Kranen

De Wulp 20, 7671 ZP Vriezenveen,
tel. 0546-566606 of 06-58716571
Email: ds.kranen@hervormdvriezenveen.nl
Vrije dag: zaterdag
Beltijden: niet tussen 17.30 – 19.00 uur.
Scriba: Jeannette Eshuis-Evers, De Lijster 23,
tel. 06-52639074 of 0546-568086
Email: wijk-zuid@hervormdvriezenveen.nl
Voorzitter kerkenraad: Gerrit Meijerink,
De Lijster 17, tel. 06-12072914
Email: meijerinkvr@hotmail.com
Download beleidsplan Wijk Zuid: Klik hier

VOORBEDEN voor de ochtenddienst kunt u aanvragen via een mail aan onze scriba (zie hierboven)
 
 

LAATSTE NIEUWS

De gevolgen van “Corona” voor onze gemeente op een rijtje

  – Update 2 mei 2020 –
   
   
Erediensten:

Tot en met 1 juni a.s. gaan de zondagse kerkdiensten, die onder verantwoordelijkheid van één van de vier wijkgemeenten vallen, niet door! Dit geldt voor de morgendienst, de middagdienst en de avonddienst. In plaats daarvan wordt er op de betreffende zondagen ’s morgens (om 9.30 uur) en ‘s avonds (19.00 uur) een dienst (zonder gemeenteleden) uitgezonden vanuit de Grote Kerk. Deze dienst is te zien en te beluisteren via kerkomroep.nl en via YouTube.

Mocht het – vanwege overbelasting van de server – niet lukken om de dienst op genoemd tijdstip te bekijken, dan kunt u via ‘luisteren’ de dienst volgen of op een later moment de dienst bekijken.
Tijdens deze dienst zullen de (centrale) afkondigingen gedaan worden en zal de voorbede een plaats hebben. Door middel van deze diensten hopen we als christelijke gemeente gehoor te geven aan de roeping om ‘de lofzang gaande te houden’.

Voor een volledig dienstenrooster in de Grote Kerk en links naar de diensten, zie “Dienstenrooster Grote Kerk”

   

Bediening Heilig Avondmaal:

Het moderamen van de synode van de PKN heeft het advies uitgebracht in ook in deze tijd het Heilig Avondmaal te vieren met gebruikmaking van de moderne middelen (klik hier om het advies te lezen).
Het moderamen van onze gemeente heeft dit advies overgenomen en voorgelegd aan de predikanten om hier op goede wijze vorm aan te geven.

   

Bediening Heilige Doop:

De bediening van de Heilige Doop is voorlopig uitgesteld. Op advies van het moderamen van de landelijke kerk, gaan we pas weer doopdiensten vieren op het moment dat we ook weer als gemeente in de kerken samen mogen komen.

   

Rouwdiensten:

Het college van kerkrentmeesters heeft bepaald dat de richtlijnen van de landelijke kerk met betrekking tot het aantal mensen dat een dienst mag bijwonen, ook voor rouwdiensten gevolgd zal worden. Dat houdt in dat er een zeer beperkt aantal mensen een rouwdienst in de kerk mogen bijwonen en dat de afstand tussen de mensen 1½ meter moet zijn.
De uitvaartonderneming bepaalt hoe de condoleance vorm krijgt.
Het is uitermate verdrietig dat het afscheid van iemand uit uw familie- of vriendenkring op deze manier ingeperkt moet worden. Hopelijk zal de betrokkenheid niet minder zijn als u/jij de dienst via de internetverbinding mee beleeft.

   

Huwelijksdiensten:

Voor bruidsparen is de huwelijksdag één van de hoogtepunten in hun leven. De dienst waarin hun huwelijk kerkelijk bevestigd en ingezegend wordt, zal als het grootste moment van die dag beleefd worden. Voor huwelijksdiensten gelden echter ook beperkingen ten aanzien van het aantal aanwezige mensen. Er mogen slechts weinig mensen in de dienst aanwezig zijn en geldt ook hier dat de afstand van 1½ meter tussen de mensen in acht genomen dient te worden.

   

Hervormde Wijkgemeente van Bijzondere Aard:

De Hervormde Wijkgemeente van Bijzondere Aard (HWBA) heeft een eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot het houden van kerkdiensten op zondag. De richtlijnen van de landelijke kerk (niet meer dan honderd mensen en onderlinge afstand van 1½ meter) gelden ook voor de samenkomsten die door de HWBA worden gehouden.

   

Pastoraat:

De coronacrisis heeft directe gevolgen voor het pastoraat. Het verzoek van overheidswege om (sociaal) contact zoveel mogelijk te mijden, raakt het huisbezoek. We hebben besloten om voorlopig geen regulier huisbezoek te doen. Wel kunt u zelf om huisbezoek vragen (pastoraat op afroep).
Vanuit de ziekenhuizen, verpleeghuizen en zorginstellingen is het aantal bezoekers per patiënt/bewoner beperkt tot één per dag. Het lijkt ons goed om ons als kerk in dezen terughoudend op te stellen; d.w.z. dat er vanuit de kerk geen initiatief tot ziekenbezoek of bezoek aan bewoners van een verzorgingshuis genomen wordt. Uiteraard zijn de predikanten en de ouderlingen van harte bereid op bezoek te komen als daarom (door de familie) gevraagd wordt. Wellicht kunnen de moderne communicatiemiddelen (telefoon, e-mail etc.) ons helpen om met elkaar in contact te blijven.

Voor PASTORAAT VIA TELEFOON zie “TELEFONISCH PASTORAAT”

   

Diaconaat:

Tot het wezen van het kerkzijn behoort het diaconaat. Juist in deze crisistijd is het van belang dat we naar elkaar omzien. Laten we met name oog hebben voor de ouderen en de (meest) kwetsbaren in de samenleving. Als iemand naar uw mening diaconale hulp nodig heeft, laat het dan aan één van de kerkenraadsleden weten.

   

Kerkelijke gebouwen:

Activiteiten die vanuit de Hervormde gemeente georganiseerd worden en in één van de kerkelijke gebouwen plaatsvinden (in Stjäävelin, Grote Kerk, Aakerk, Westerkerk en Pollenkerk) gaan tot nader order niet door. Ook zullen er geen bijeenkomsten in CCK2 en de Suite gehouden worden!
Het wordt aan de eigen verantwoordelijkheid van de leden van een (kleine) kring die thuis gehouden wordt, overgelaten of ze de kring doorgang laten vinden of niet.

   

Beleidsplan algemene kerkenraad:

In de kerkbode hebt u kunnen lezen dat het conceptbeleidsplan dat door de algemene kerkenraad is vastgesteld, voorgelegd is aan de wijkkerkenraden. Via de wijkkerkenraad zal de (wijk)gemeente geïnformeerd worden over de plannen. Daarna zal er een gemeenteavond gehouden worden waarop inhoudelijk op de plannen gereageerd kan worden. Daar de kerkenraden vanwege de coronacrisis in de komende tijd niet (of minder) vergaderen, lukt het niet om deze gemeenteavonden te houden op de data die reeds genoemd zijn. Zeer waarschijnlijk worden deze avonden pas gehouden na de zomervakantie. Exacte data zijn nog niet bekend.

KERKDIENSTEN GROTE KERK

Dienstenrooster tot en met mei 2020
  31 mei (Pinksteren, 9.30 uur): ds. A. Prins
  31 mei (Pinksteren, 19.00 uur): ds. M.H. de Jong
  1 juni (2e Pinksterdag, 9.30 uur): ds. R.J. Kranen


Klik op
deze blauwe playknop
om een kerkdienst
in de Grote Kerk te kijken

 
 

Klik op de YouTube playknop
om live de kerkdienst
in de Grote Kerk te bekijken

 
 

Eerst Dit is een dagelijkse bijbelpodcast van EO en IZB voor thuis of onderweg.
Elke dag 7 minuten bijbellezing en overdenking.
Luisteren helpt je om in je drukke leven te groeien in geloof in God en het volgen van Jezus.

TELEFONISCH PASTORAAT: DE HERDERLIJN

De herderlijn

In deze tijden van sociale onthouding, (dreigende) lock-down, raken steeds meer mensen geïsoleerd van de buitenwereld, familie en geliefden.
Dat zorgt voor een groeiende eenzaamheid.
Misschien heeft u daar last van. Of de dreiging van corona slaat u om het hart.
Als dominee mag ik niet meer bij u langskomen. Dat is niet verstandig. Maar dat wil niet zeggen dat we geen gesprekken meer kunnen voeren; gelukkig is er nog altijd de telefoon.
Wilt u mij – om welke reden ook! – spreken, dan nodig ik u van harte uit om gebruik te maken van het volgende telefoonnummer:

06 – 58 71 65 71

Ik noem het maar de “Herderlijn”, aangezien een dominee ook wel “herder en leraar” wordt genoemd.
Dus schroom niet: hebt u behoefte aan een gesprekje, raad, gewoon een luisterend oor, bel gerust!
De lijn is open van 9.30 tot 17.00 uur en van 19.00 uur tot 22.00 uur.

ds. Rob Kranen

KROONJUWELEN

  Wekelijks een nieuw muzikaal pareltje over Hem Die de werkelijke kroon draagt en… gééft!
   
  “Zalig is de mens die verzoeking verdraagt,
  want als hij beproefd gebleken is,
  zal hij de kroon van het leven ontvangen,
  die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.”
  (Jakobus 1:12)

 

Pinksteren…
Een wandeling in geloof!
 
 
 
 
 

Een gebed voor jou…
 
 
 
 
 
 

Het Evangelie
als muziek in de oren…
 
 
 
 
 

4 mei

“God be in my head”
(Walford-Davies)
 
 
 
 

Gezang 51
Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom.
Want, o Heer, ik zeg ‘kom’ en Gij komt.
 
 
 
 

Onze hulp is in de naam van de Heer,
Die hemel en aarde gemaakt heeft,
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
en nooit loslaat het werk van zijn handen!
(“I will be still and know You are God!” – Opw. 695)
 
 

HIJ LEEFT!
EN IK MET HEM!
 
 
 
 
 

Damascus met “Glorieus”
Hip Hop met een magistrale tekst:
over de betekenis van Goede Vrijdag en Pasen
 
 
 
 

Mijn tranen voor U…
(Muziek: “I cried for You”, Katie Melua.
Beelden uit: “Passion of the Christ”)
 
 
 
 

Alzo lief heeft God de wereld… (Joh.3:16)
(Uit: “The Crucifixion”, John Stainer)
 
 
 
 
 

Gebed in coronatijd
William Boer (27) en zijn vriendin Annewil de Jong (20) schreven een hoopvol coronalied. William zag als IC-verpleegkundige van het Rotterdamse Ikaziaziekenhuis patiënten in eenzame isolatie sterven aan het coronavirus. Zijn vriendin is verzorgende in verpleeghuis Salem in Ridderkerk.
 
 
 
Klik om af te spelen
De Balsem
van Gilead
 
 
 
 
 

AAKERK: DIENSTEN & LITURGIEDiensten worden NORMALITER gehouden elke zondagmorgen om 10.00 uur in de Aakerk, Albardastraat 14, 7611 BD Aadorp (Telefoon: 0546-864841).

  Onder voorbehoud:

 • 5 juli: da. R. Vedders-Dekker te Markelo
 • 12 juli: ds. R.J. Kranen
 • 19 juli: ds. J.W. Goossen
 • 26 juli: ds. K. Jonker te Steenwijk
 • 2 augustus: ds. R.J. Kranen
 • 9 augustus: ds. R.J. Kranen
 • 16 augustus: ds. R.J. Kranen
 • 23 augustus: ds. R.J. Kranen
 • 30 augustus: ds. R.J. Kranen, bediening Heilige Doop, combo 2 (doopzitting 17 augustus, 19.30 uur)
 • 6 september: ds. R.J. Kranen, viering Heilig Avondmaal
 • 13 september: ds. R.J. Kranen
 • 20 september (Opening Winterwerk): ds. R.J. Kranen, combo 2
 • 27 september: ds. G. Doorn
 • 4 oktober: ds. R.J. Kranen
 • 11 oktober: ds. M.P. Plette te Vriezenveen
 • 18 oktober: ds. A. Prins
 • 25 oktober: ds. R.J. Kranen
 • 1 november: ds. R.J. Kranen, bediening Heilige Doop, combo 1 (doopzitting 19 oktober, 19.30 uur)
 • 8 november: ds. R.J. Kranen
 • 15 november: ds. M.H. de Jong
 • 22 november (Laatste zondag kerkelijk jaar): ds. R.J. Kranen, Herdenken van de overledenen afgelopen jaar
 • 29 november (1e Advent): ds. R.J. Kranen, viering Heilig Avondmaal
 • 6 december (2e Advent): ds. R.J. Kranen
 • 13 december (3e Advent): ds. R.J. Kranen, bediening Heilige Doop, combo 1 (doopzitting 30 november, 19.30 uur)
 • 20 december: ds. G. Doorn
 • 24 december (Kerstavond, 22.30 uur): ds. R.J. Kranen, Kerstnachtdienst
 • 25 december (Kerstmis): ds. R.J. Kranen
 • 27 december: da. R.Vedders-Dekker te Markelo

2020

 • 5 april (Palmpasen): GEEN DIENST – Streamingdienst vanuit de Grote Kerk, 9.30 uur
 • 29 maart: GEEN DIENST – Streamingdienst vanuit de Grote Kerk, 9.30 uur
 • 29 maart (9.30 uur): ds. R.J. Kranen (liturgie)
 • 22 maart: GEEN DIENST
 • 22 maart (avond GK): via deze link FAITH OVER FEAR kunt u de dienst terugzien
 • 15 maart: GEEN DIENST
 • 8 maart: ds. R.J. Kranen (liturgie)
 • 1 maart: da. R. Vedders-Dekker te Markelo (liturgie)
 • 23 februari: ds. R.J. Kranen (liturgie)
 • 16 februari: ds. T. Schutte te Ede (liturgie)
 • 9 februari: ds. R.J. Kranen, combo 1 (liturgie)
 • 2 februari: ds. R.J. Kranen, bevestiging ambtsdragers (liturgie)
 • 26 januari: ds. R.J. Kranen (liturgie)
 • 19 januari: ds. M.H. de Jong (liturgie)
 • 12 januari: ds. R.J. Kranen, Bediening Heilige Doop, combo 1 (liturgie)
 • 5 januari: ds. R.J. Kranen, Epifanie, nieuwjaarsontmoeting, koffiedrinken (liturgie)
 • 2019

 • 29 december: ds. H. Bakhuis te Hoogeveen (liturgie)
 • 25 december (Kerstmis): ds. R.J. Kranen (liturgie)
 • 24 december (22.30 uur): ds. R.J. Kranen, Kerstnachtdienst (liturgie)


GEMEENTEAVONDEN OVER NIEUW BELEIDSPLAN

  In de algemene kerkenraad is de laatste hand gelegd aan een nieuw en uitdagend beleidsplan met verstrekkende gevolgen! voor de hele gemeente, ook voor Wijk Zuid. Dit plan zal als concept worden voorgelegd aan de gemeenteleden van alle wijken. In elke wijk worden daarvoor twee gemeente-avonden belegd. Op welke data deze avonden worden belegd, is vanwege de coronacrisis nu niet bekend, maar ga er maar vanuit dat het wordt

  na de zomervakantie

  De eerste (informatie)avond is bedoeld om het plan uit de doeken te doen en alle informatieve vragen te beantwoorden. U krijgt dan enkele weken de gelegenheid het plan te laten bezinken en met elkaar te bespreken. De tweede avond, de inspraakavond, is bedoeld om uw mening over dit plan te horen en te verzamelen. Daarna zullen de uitkomsten van de tweede avond in de wijkkerkenraad worden besproken en meegenomen naar de algemene kerkenraad.

  Het plan zal bij uitvoering ervan een grote impact op ons gemeenteleven hebben. U wordt dan ook van harte uitgenodigd en aanbevolen om mee te praten en denken. Het al of niet uitvoeren van dit plan is in grote mate afhankelijk van uw mening! Laat die dan ook horen!

KALENDER


Mei

  6
  19.00 uur, Moderamenvergadering (videobellen)
  7
  19.30 uur, Consistorievergadering (videobellen)
  21
  HEMELVAARTSDAG!
  31
  PINKSTEREN!

Juni

Juli

Augustus


PASTORALIA

Pastoralia Wijk Zuid

  Zieken

   
   

  Verzorgingstehuizen

  Onze broeders en zusters in de verzorgingstehuizen kunnen vanaf heden niet meer bezocht worden. Zelfs niet door hun eigen geliefden. Dat is voor hen, maar ook voor hun geliefden (echtgenoten, kinderen) ook heel erg zwaar.
  Gelukkig kunnen we nog iets: een kaartje sturen!
  Een kaartje naar hun is ook een kaartje naar hun geliefden!

  Wilt u een kaartje sturen, dan zijn hier een paar adressen van gemeenteleden:

  Gerrit Kamerling wordt verzorgd in Het Meulenbeld:
  Het Meulenbelt
  Afdeling Bellinkhof, geel
  Vriezenveenseweg 176
  7602 PV Almelo

  Agnes Smit-Borsje wordt verzorgd in de Weemelanden:
  De Weemelanden,
  afdeling Peddemors
  kamer 26
  Koningsweg 24
  7672 GD Vriezenveen

  Johanna Smelt-Bosch wordt verzorgd in Eugeria:
  Eugeria
  Villa Pavilioen
  Kamer 2
  Roskamstraat 28
  7602 JT Almelo

  Van harte aanbevolen om hen een kaartje te sturen.

  Henk Hekhuis is aan het revalideren als gevolg van zijn herseninfarct.
  Een kaartje aan hem en zijn vrouw Ada is natuurlijk ook een heel fijne ‘hart onder de riem’:

  Henk en Ada Hekhuis-Snippe
  De Groenling 13
  7671 VM Vriezenveen.

VERSLAG KERKENRAAD: 12 maart 2020

Kort verslag kerkenraadsvergadering 12 maart 2020

  Voor de opening leest Harm Kuper met ons Johannes 15: De wijnstok en de ranken.
  Hoewel het groot moderamen nog geen besluit hierover heeft genomen, menen we als kerkenraad dat het goed is op basis van de situatie en maatregelen in Nederland om de dienst van 15 maart niet door te laten gaan. Ook andere vergaderingen worden voor onbepaalde tijd uitgesteld.
  Na het doornemen van de notulen van de vorige vergadering, wordt de vacature jeugdouderling besproken. Daarvoor is Erik Souverijn benoemd en tot onze grote vreugde heeft hij zijn benoeming aangenomen.
  Hoewel het zeer onzeker is dat de dienst van Goede Vrijdag door kan gaan, laat staan het Heilig Avondmaal, wordt in ieder geval besloten om voorlopig het Heilig Avondmaal met kleine bekertjes te vieren. Ook zullen de diakenen het brood persoonlijk uitdelen, zodat niet iedereen met de handen bij het brood komt.
  Mocht de Paaswake doorgaan, dan heeft zich een aantal vrijwilligers aangemeld om daaraan medewerking te verlenen.
  Namens het groot moderamen zijn Gerard Sanderman en (later) Bert Oudendijk aangeschoven. Harm Kuper presenteert namens het GM het concept beleidsplan, Gerard geeft toelichting op cijfers, ledenaantal en begroting. In een volgende vergadering zullen we het concept beleidsplan bediscussiëren en eventuele vragen voorleggen aan de AK.
  Ds. Kranen sluit de vergadering af.

FOTOBOEK


Afbraak van de oude Aakerk


Bouw van de nieuwe Aakerk


De nieuwe Aakerk


De kastanje in bloei

Foto’s van Bertus Ramerman

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Startzondag


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laatste zondag kerkelijk jaar


AMBTSDRAGERS


 • Harm Kuper, Wetering 4, tel. 06-51670279 (Harmkuper1@gmail.com)
 • Marieke Slot-Post, Zilvermeeuw 51, tel. 06-10646785 (herman_marieke@outlook.com)
 • Ruth Doortmont-Hekhuis, De IJsvogel 19, tel. 06-23952357 (fam.doortmont@gmail.com)
 • Mirna Volkerink-Teunis, De Zwaan 4, 7671 WS, tel. 06-45460498 (mirnateunis@hotmail.com)
 •  
  Benoemd maar nog niet bevestigd:

 • Erik Souverijn, De Koolmees 13
 • Carólie Krommendijk-Jaspers Faijer, Oosteinde 10, tel. 0546-563244 (carolie.krommendijk@gmail.com)
 • Hans van Buuren, Mauritshof 28, tel. 0546-454644 (hansvanbuuren@vjenne.nl)
 • Hans Tijhof, Ploeg 12, tel. 06-30116970 (htijhof@gmail.com)
 • Jolanda Uitslag-Niphuis, De Lijster 14, tel. 06-41739739 (jolandauitslag@gmail.com)
 • Josien Waterink – Meijerink, De Kwikstaart 2, tel. 06-20626545 (waterink.dj@gmail.com)
 • Bert Aman, Strekel 10, tel. 0546-563068 (ab.aman01@gmail.com)
 • Lida van Losser-Jonker, De Putter 12, tel. 0546-564286 (lida.van.losser@gmail.com)
 • Gert Jan Pezij, De Karekiet 12, tel. 0546-566092 (gertjanpezij@gmail.com)
 • Vroukje Post-Bokdam, de Zilvermeeuw 24, tel. 0546-565578 (gjpost@hetnet.nl)
 • Meiny Blekkenhorst-Roosien, De Zwaan 55, tel. 06-18086103 (meiny.blekkenhorst@gmail.com)
 • Bep Bosch-van Dam, Ruyterstraat 18, tel. 0546-563771 (bosch.vandam@gmail.nl)
 • Daphne Coes en mw. Hennie Coes-Post, De Koolmees 2, tel. 0546-563812 (fam.coes@hotmail.com)
 • Riëtte Dekker, De Putter 21, tel. 06-41878612 (eenentwintig_4@hotmail.com)
 • Machiel Dijkstra en mw. Judith Dijkstra-Schipper, Hammerweg 116, tel. 0546-566424 (machielenjudith@live.nl)
 • Gerlinda Fikken-Kamphuis, De Schöppe 14 Almelo, tel. 06-23040310 (gerlindak@hotmail.com)
 • Henk Jansen, De Roerdomp 12, tel. 0546-563366 (h-jansen@tele2.nl)
 • Betsie Jansen-Timmer, De Koolmees 71, tel. 0546-565239 (b.jansen@burowegwijs.nl)
 • Hans Jaspers Faijer, De Watersnip 21, tel. 0546-564747 (h.jaspersfaijer@noordik.nl)
 • Nienke Kranen-Banning, De Wulp 20, tel. 0546-566606 (nienke@familiekranen.nu)
 • Hetty Olink-Toersche, De Patrijs 41, tel. 0546-564132 (famolink@hotmail.com)
 • Arie Schonewille, De Merel 1, tel. 0546-562843 (schonewillea@outlook.com)
 • Gusta Schoonderbeek-Nijhof, De Zwaan 14, tel. 0546-563923 (gustaschoonderbeek@gmail.com)
 • Leon Smelt, De Lepelaar 10, tel. 0546-568990 (leon_smelt@hotmail.com)
 • Han Teunis en mw. Henriëtte Teunis-Reefhuis, Garvesingel 294, tel. 0546-561804 (han.teunis@outlook.com)
 • Marion van der Veen-ten Have, Weteringshoek 7 Aadorp, tel. 0546-707112 (marionvdv21@gmail.com)

 • SECTIE INDELING


 • De Aalscholver 1 t/m 15 (sectie 15)
 • De Aalscholver 17 t/m 63 (sectie 16)
 • De Aalscholver 2 t/m 20 (sectie 15)
 • De Aalscholver 22 t/m 40 (sectie 16)
 • Boerhaavelaan (sectie 10)
 • (Huize) Elzenhoek (sectie 1)
 • De Fuut (sectie 2)
 • De Geelgors (sectie 14)
 • De Goudvink (sectie 5)
 • De Graspieper (sectie 12)
 • De Groenling (sectie 4)
 • De Grutto (sectie 12)
 • De IJsvogel (sectie 15)
 • De Karekiet (sectie 15)
 • De Kievit (sectie 14)
 • De Koolmees 1 t/m 50 (sectie 2)
 • De Koolmees 51 en hoger (sectie 3)
 • De Kwikstaart (sectie 12)
 • De Leeuwerik (sectie 14)
 • De Lepelaar (sectie 6)
 • De Lijster (sectie 5)
 • Linthorstlaan (sectie 14)
 • De Meerkoet (sectie 4)
 • De Merel (sectie 2)
 • De Nachtegaal (sectie 1)
 • De Patrijs (sectie 10)
 • De Putter (sectie 5)
 • De Reiger (sectie 6)
 • Rembrandtstraat (sectie 10)
 • De Roerdomp (sectie 6)
 • De Roodstaart (sectie 4)
 • Ruyterstraat (sectie 11)
 • De Taling (sectie 1)
 • De Tapuit (sectie 12)
 • Thorbeckestraat (sectie 11)
 • De Tuinfluiter (sectie 1)
 • De Valk (sectie 12)
 • Vondelstraat (sectie 10)
 • De Watersnip (sectie 14)
 • Jan de Witstraat (sectie 11)
 • Westerweilandweg (sectie 5)
 • De Wielewaal (sectie 5)
 • De Wulp (sectie 14)
 • De Zilvermeeuw (sectie 16)
 • De Zwaan (sectie 6)
 •  
   

  Aadorp
 • Aadijk (sectie 9)
 • Aadorpweg (sectie 9)
 • Acacialaan (sectie 7)
 • Albardastraat (sectie 9)
 • Berkenlaan (sectie 7)
 • Beukenlaan (sectie 7)
 • Bruglaan (sectie 9)
 • Dennenlaan (sectie 9)
 • Eikenlaan (sectie 7)
 • Gravenweg (sectie 9)
 • Iepenweg zuid (sectie 9)
 • Kastanjelaan (sectie 8)
 • Kerkhofsweg (sectie 9)
 • Kerkweg (sectie 7)
 • Meidoornlaan (sectie 9)
 • Molenhoek (sectie 8)
 • Peppellaan (sectie 7)
 • Rondweg (sectie 9)
 • Vijverlaan (sectie 8)
 • Westermaatweg (sectie 8)
 • Weteringshoek (sectie 9)
 • Wilgenstraat (sectie 8)

 • Ouderling: Hans Jaspers Faijer, De Watersnip 21, tel. 0546-564747 (h.jaspersfaijer@noordik.nl)

 • De Nachtegaal
 • De Tuinfluiter
 • Huize Elzenhoek
 • De Taling

 • Ouderling: Bep Bosch-van Dam, Ruyterstraat 18, tel. 0546-563771 (bosch.vandam@gmail.nl)

 • De Koolmees 1 t/m 50
 • De Merel
 • De Fuut

 • Ouderling: Leon Smelt, De Lepelaar 10, tel. 0546-568990 (leon_smelt@hotmail.com)

 • De Koolmees 51 en hoger

 • Ouderling: Hetty Olink-Toersche, De Patrijs 41, tel. 0546-564132 (famolink@hotmail.com)

 • De Groenling
 • De Roodstaart
 • De Meerkoet

 • Ouderling: Betsie Jansen-Timmer, De Koolmees 71, tel. 0546-565239 (b.jansen@burowegwijs.nl)

 • Westerweilandweg
 • De Wielewaal
 • De Goudvink
 • De Putter
 • De Lijster

 • Ouderling: Arie Schonewille, De Merel 1, tel. 0546-562843 (schonewillea@outlook.com)

 • De Zwaan
 • De Lepelaar
 • De Roerdomp
 • De Reiger

 • Ouderling: Gerlinda Fikken-Kamphuis, De Schöppe 14 Almelo, tel. 06-23040310 (gerlindak@hotmail.com)
  Aadorp :

 • Eikenlaan
 • Beukenlaan
 • Acacialaan
 • Berkenlaan
 • Kerkweg
 • Peppellaan

 • Ouderlingen: Daphne Coes en Hennie Coes-Post, De Koolmees 2, tel. 0546-563812 (fam.coes@hotmail.com)
  Aadorp :

 • Kastanjelaan
 • Molenhoek
 • Vijverlaan
 • Wilgenstraat
 • Westermaatweg

 • Ouderling: Marion van der Veen-ten Have, Weteringshoek 7 Aadorp, tel. 0546-707112 (marionvdv21@gmail.com)
  Aadorp :

 • Buitengebied
 • Aadijk
 • Aadorpweg
 • Albardastraat
 • Bruglaan
 • Dennenlaan
 • Gravenweg
 • Kerkhofsweg
 • Meidoornlaan
 • Rondweg
 • Iepenweg zuid
 • Weteringshoek

 • Ouderling: Riëtte Dekker, De Putter 21, tel. 06-41878612 (eenentwintig_4@hotmail.com)

 • Vondelstraat
 • Rembrandtstraat
 • Boerhaavelaan
 • De Patrijs

 • Ouderling: Gusta Schoonderbeek-Nijhof, De Zwaan 14, tel. 0546-563923 (gustaschoonderbeek@gmail.com)

 • Ruyterstraat
 • Thorbeckestraat
 • Jan de Witstraat

 • Ouderling: Henk Jansen, De Roerdomp 12, tel. 0546-563366 (h-jansen@tele2.nl)

 • De Graspieper
 • De Grutto
 • De Kwikstaart
 • De Tapuit
 • De Valk

 • In verband met de te kleine omvang, is deze sectie opgeheven en verdeeld onder andere secties.

  Ouderling: Nienke Kranen-Banning, De Wulp 20, tel. 0546-566606 (nienke@familiekranen.nu)

 • De Geelgors
 • De Kievit
 • De Leeuwerik
 • De Watersnip
 • Linthorstlaan
 • De Wulp

 • Ouderlingen: Machiel Dijkstra en mw. Judith Dijkstra-Schipper, Hammerweg 116, tel. 0546-566424 (machielenjudith@live.nl)

 • De Karekiet
 • De IJsvogel
 • De Aalscholver 1 t/m 15
 • De Aalscholver 2 t/m 20

 • Ouderling: Meiny Blekkenhorst-Roosien, De Zwaan 55, tel. 06-18086103 (meiny.blekkenhorst@gmail.com)

 • De Zilvermeeuw
 • De Aalscholver 17 t/m 63
 • De Aalscholver 22 t/m 40

 • Ouderling: Han Teunis en mw. Henriëtte Teunis-Reefhuis, Garvesingel 294, tel. 0546-561804 (han.teunis@outlook.com)

 • Alle adressen die niet onder secties 1 t/m 16 vallen.

 • Ouderling: Harm Kuper, Wetering 4, tel. 06-51670279 (harmkuper1@gmail.com)

 • De Vriezenhof incl. aanleunwoningen
 • De Hulle
 • Grevinckhof
 • Buterhof
 • De Torenblik

 •  
   
  – Update: 25 mei 2020 –