Wijk Zuid

Wijkpredikant

Vacant


Ambulant predikant:
Ds. G. de Ruiter,
Anemoon 56,
7433 LH Nijverdal.
Telefoon: 06-35607234.
Email: ds.deruiter.vriezenveen@hotmail.com
Website: www.gertderuiter.nl

Scriba: Gerda Berends – Teunis, De Groenling 4,
tel. 06-38085261
Email: wijk-zuid@hervormdvriezenveen.nl
Voorzitter kerkenraad: Gerrit Meijerink,
De Lijster 17, tel. 06-12072914
Email: meijerinkvr@hotmail.com
Download beleidsplan Wijk Zuid: Klik hier
Om het algemene concept beleidsplan te downloaden, klik op Beleidsplan 2022-2025

– Laatste update: 29 september 2023 –

LAATSTE NIEUWS


– Laatste update: 29 september 2023 –

Gebedshalfuur – 1 oktober

Op zondag 1 oktober is er voorafgaand aan de kerkdienst in de Aakerk weer een gebedshalfuur, van 9.00 tot 9.30 uur.
Iedereen is hierbij van harte welkom.

Huis voor ieder Hart

Op donderdag 19 oktober is er weer Huis voor ieder Hart.
De deuren van de Aakerk gaan zomaar op donderdag open voor iedereen.
Tijd voor een kopje koffie, een gezelschapsspel of luisteren.
De deuren gaan om 19.00 uur open en tot 21.30 uur kunt u of jij binnen komen wandelen.
Van harte welkom!

Whatsapp groep Wijk Zuid

Waarom een app-groep voor wijk Zuid? Daar hebben we verschillende doelen mee. Allereerst om de verbondenheid met elkaar te stimuleren. Maar ook om elkaar te bemoedigen. Om gericht voor elkaar te kunnen bidden, bijvoorbeeld in gebedsaanvragen. Soms kunnen we elkaar heel praktisch van dienst zijn en kan daar een oproepje voor gedaan worden: vervoer naar een arts, een klusje bij een oudere, enz. Kortom, een scala aan mogelijkheden en doelen. Maar… een leeftijdsgrens om deel te nemen aan deze groep wordt niet gesteld.

Wilt u, wil jij worden opgenomen in deze groepsapp, geef je mobiele nummer dan even aan Gerda Berends door (wijk-zuid@hervormdvriezenveen.nl). Dan zorgt zij ervoor, dat je er deelgenoot van wordt.

KERKDIENSTEN10.00 uur, Aakerk, Albardastraat 14, 7611 BD Aadorp (Telefoon: 0546-864841).
VOORBEDEN voor de ochtenddienst kunt u aanvragen via een mail aan onze scriba (zie hierboven)

Dienstenrooster Aakerk (onder voorbehoud):
 • 1 oktober: ds. G.H. de Ruiter, Nijverdal (Z), doopdienst
 • 8 oktober: ds. R.J. Kranen, Hierden (Z)
 • 15 oktober: ds. M.H. de Jong (W)
 • 22 oktober: ds. mw. G. Agterhuis, Ottoland (Z)
 • 29 oktober: ds. R.J. Kranen, Hierden (Z)
 • 5 november: ds. A. Groeneveld, Lunteren (M)
 • 12 november: ds. G.H. de Ruiter, Nijverdal (Z)
 • 19 november: ds. R.J. Kranen, Hierden (Z)
 • 26 november, Laatste zondag kerkelijk jaar: prop. J.P. Bredenhoff, Wierden (Z), herdenken overledenen
 • 3 december, 1e advent: ds. G. Doorn, Bunschoten-Spakenburg (Z), viering Heilig Avondmaal
 • 10 december, 2e advent: ds. A. Prins (O)
 • 17 december, 3e advent: ds. H. Dekkers, Wierden (Z)
 • 24 december, 4e advent: ds. W.H. van Boeijen, Dedemvaart (M)
 • 24 december, 22.30 uur: ds. E.H. Egberts, Rijssen (Z), Kerstnachtdienst
 • 25 december, 1e Kerstdag: Mw. Dr. M.G. De Vries, Wierden (Z)
 • 31 december, oudejaarsdag: ds. T. Nieuwenhuis, Den Ham (Z)


VERSLAG KERKENRAAD: 14 september 2023

Uit de kerkenraad van 14 september

De voorzitter, Gerrit Meijerink, heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder de nieuwe
kerkenraadsleden Linda Boesschen Hospers, Jan Hoekstra en Eva von Piekartz.
De voorzitter verzorgt, traditiegetrouw aan het begin van het nieuwe seizoen, de opening.
Hij doet dit met een versje dat hij vroeger als beginnend onderwijzer vaak in poëzie-albums schreef:
Zoek mij en leef. Zo spreekt een stem, uit het hemelse Jeruzalem. Vertrouw op Hem, op Hem alleen,
dan draagt Hij je door alles heen.
Het had iets moois om in een klein gedichtje de kinderen iets mee te geven. Prediking is eigenlijk het
zelfde: Gods woord verkondigen, ook in Wijk Zuid. Het is de laatste keer dat we zo samen het seizoen
beginnen, volgend jaar is alles anders. Dat heeft enerzijds iets verdrietigs, maar biedt anderzijds ook
nieuwe kansen. Het wordt een drukke tijd, er moet veel gebeuren maar we hoeven het niet alleen te
doen. We weten ons gedragen door onze Heiland, laten we niet vergeten waar het om gaat: Jezus
Christus en die gekruisigd, maar ook opgestaan. Zo is het elke zondag Pasen.
We zingen met elkaar gezang 303 : 1 en 3: De ware kerk des Heren.
Ds. De Jong heeft het plan opgevat een jonge lidmatenkring te starten voor de wijken Midden, West
en Zuid. We ondersteunen dit initiatief van harte en doen graag mee.
Gesproken wordt over de laatste dienst in de Aakerk, in 2024. Te zijner tijd zal hiervoor een
voorbereidingscommissie worden gevormd.
De ambtsdragers die begin 2024 aftredend zijn blijven nagenoeg allen in elk geval tot de nieuwe wijk
gevormd is.
Er zijn zorgen over de kindernevendienst en Next Door. Het aantal kinderen loopt terug. De leiding
van Next Door heeft een plan bedacht om de kinderen/jongeren te motiveren om te komen. Ze
willen dit plan graag presenteren en toelichten in de startdienst van het winterwerk op 24
september. De doelgroep, nu nog groep 7 en 8 basisschool zal worden uitgebreid met klas 1 en 2
vervolgonderwijs. Daarnaast wordt een commissie gevormd die samen met ds. Gert de Ruiter gaat
bekijken hoe we met name gezinnen met kinderen bij de gemeente zouden kunnen houden.
De stand van zaken van de catechese wordt besproken. Voor komend seizoen is alles geregeld, ook
de inhoud van de mentorcatechese, voornamelijk door Wijk Next. Het seizoen daarna moeten de
wijken dit zelf doen.
Bij omzien naar elkaar worden de namen van een aantal gemeenteleden genoemd en bij lief en leed
worden persoonlijke zaken gedeeld.
De commissie die zich bezighoudt met het profiel van de nieuwe wijk is gestart. Als het voorstel klaar
is komt er een gezamenlijke moderamen- en een gezamenlijke kerkenraadsvergadering met wijk
West. Vervolgens zal er een gezamenlijke gemeente-avond worden gehouden. Als de gemeente
akkoord gaat met het profiel kan er een beroepingscommissie worden gevormd.
Door de kerkrentmeesters is een lijst opgesteld met spullen uit de Aakerk die meegaan naar het MFC.
Uit de verschillende geledingen worden mededelingen gedaan.
Rita KleinJan sluit de vergadering met voorbede en dankgebed.

FOTOBOEK


Afbraak van de oude Aakerk


Bouw van de nieuwe Aakerk


De nieuwe Aakerk

naar Boven

De kastanje in bloei

Foto’s van Bertus Ramerman

Startzondag

Laatste zondag kerkelijk jaar 2015

Startdienst Opening Winterwerk 2020

Laatste Zondag Kerkelijk Jaar 2020


AMBTSDRAGERS


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SECTIE INDELING


 

 • De Aalscholver 1 t/m 15 (sectie 15)
 • De Aalscholver 17 t/m 63 (sectie 16)
 • De Aalscholver 2 t/m 20 (sectie 15)
 • De Aalscholver 22 t/m 40 (sectie 16)
 • Boerhaavelaan (sectie 10)
 • (Huize) Elzenhoek (sectie 1)
 • De Fuut (sectie 2)
 • De Geelgors (sectie 14)
 • De Goudvink (sectie 5)
 • De Graspieper (sectie 12)
 • De Groenling (sectie 4)
 • De Grutto (sectie 12)
 • De IJsvogel (sectie 15)
 • De Karekiet (sectie 15)
 • De Kievit (sectie 14)
 • De Koolmees 1 t/m 50 (sectie 2)
 • De Koolmees 51 en hoger (sectie 3)
 • De Kwikstaart (sectie 12)
 • De Leeuwerik (sectie 14)
 • De Lepelaar (sectie 6)
 • De Lijster (sectie 5)
 • Linthorstlaan (sectie 14)
 • De Meerkoet (sectie 4)
 • De Merel (sectie 2)
 • De Nachtegaal (sectie 1)
 • De Patrijs (sectie 10)
 • De Putter (sectie 5)
 • De Reiger (sectie 6)
 • Rembrandtstraat (sectie 10)
 • De Roerdomp (sectie 6)
 • De Roodstaart (sectie 4)
 • Ruyterstraat (sectie 11)
 • De Taling (sectie 1)
 • De Tapuit (sectie 12)
 • Thorbeckestraat (sectie 11)
 • De Tuinfluiter (sectie 1)
 • De Valk (sectie 12)
 • Vondelstraat (sectie 10)
 • De Watersnip (sectie 14)
 • Jan de Witstraat (sectie 11)
 • Westerweilandweg (sectie 5), uitgezonderd Huize “Elzenhoek”, Westerweilandweg 14-16 (sectie 1)
 • De Wielewaal (sectie 5)
 • De Wulp (sectie 14)
 • De Zilvermeeuw (sectie 16)
 • De Zwaan (sectie 6)

 

 

Aadorp

 

 • Aadijk (sectie 9)
 • Aadorpweg (sectie 9)
 • Acacialaan (sectie 7)
 • Albardastraat (sectie 9)
 • Berkenlaan (sectie 7)
 • Beukenlaan (sectie 7)
 • Bruglaan (sectie 9)
 • Dennenlaan (sectie 9)
 • Eikenlaan (sectie 7)
 • Gravenweg (sectie 9)
 • Iepenweg zuid (sectie 9)
 • Kastanjelaan (sectie 8)
 • Kerkhofsweg (sectie 9)
 • Kerkweg (sectie 7)
 • Meidoornlaan (sectie 9)
 • Molenhoek (sectie 8)
 • Peppellaan (sectie 7)
 • Rondweg (sectie 9)
 • Vijverlaan (sectie 8)
 • Westermaatweg (sectie 8)
 • Weteringshoek (sectie 9)
 • Wilgenstraat (sectie 8)

 

naar Boven


In verband met de te kleine omvang, is deze sectie opgeheven en verdeeld onder andere secties.

Ouderling: Dini Wolters – Pape, De Fuut 7, tel. 06-27314960 (diniwolters@gmail.com)

 

 • De Koolmees 1 t/m 50
 • De Merel
 • De Fuut
 • De Tuinfluiter

 


Ouderling: Leon Smelt, De Lepelaar 10, tel. 0546-568990 (leon_smelt@hotmail.com)

 

 • De Koolmees 51 en hoger
 • De Nachtegaal

 


Ouderling: Hetty Olink-Toersche, De Patrijs 41, tel. 0546-564132 (famolink@hotmail.com)

 

 • De Groenling
 • De Roodstaart
 • De Meerkoet
 • Huize Elzenhoek (Westerweilandweg 14-16)

 


Ouderling: Betsie Jansen-Timmer, De Koolmees 71, tel. 0546-565239 (betsiejansen71@outlook.com)

 

 • Westerweilandweg
 • De Wielewaal
 • De Goudvink
 • De Putter
 • De Lijster

 


Ouderling: Rita KleinJan, De Kievit 25, 7671 ZK, 06-22176012 (kleinjanrita@gmail.com)

 

 • De Zwaan
 • De Lepelaar
 • De Roerdomp
 • De Reiger

 


Ouderling: Gerlinda Fikken-Kamphuis, De Schöppe 14 Almelo, tel. 06-23040310 (gerlindak@hotmail.com)
Aadorp :

 

 • Eikenlaan
 • Beukenlaan
 • Acacialaan
 • Berkenlaan
 • Kerkweg
 • Peppellaan

 


Ouderlingen: Daphne Coes en Hennie Coes-Post, De Koolmees 2, tel. 0546-563812 (fam.coes@hotmail.com)
Aadorp :

 

 • Kastanjelaan
 • Molenhoek
 • Vijverlaan
 • Wilgenstraat
 • Westermaatweg

 


Ouderling: Jan Hoekstra, De Zwaan 43, tel. 0546-562628 (hoekstrakleise@gmail.com)
Aadorp :

 

 • Buitengebied
 • Aadijk
 • Aadorpweg
 • Albardastraat
 • Bruglaan
 • Dennenlaan
 • Gravenweg
 • Kerkhofsweg
 • Meidoornlaan
 • Rondweg
 • Iepenweg zuid
 • Weteringshoek

 


Ouderling: Herman Slot, De Zilvermeeuw 51, tel. 06-11436936

 

 • Vondelstraat
 • Rembrandtstraat
 • Boerhaavelaan
 • De Patrijs

 


Ouderling: Gusta Schoonderbeek-Nijhof, De Zwaan 14, tel. 0546-563923 (gustaschoonderbeek@gmail.com)

 

 • Ruyterstraat
 • Thorbeckestraat
 • Jan de Witstraat
 • De Taling

 


Ouderling: Henk Jansen, De Roerdomp 12, tel. 06-30054864 (h-jansen12@hotmail.com)

 

 • De Graspieper
 • De Grutto
 • De Kwikstaart
 • De Tapuit
 • De Valk

 


In verband met de te kleine omvang, is deze sectie opgeheven en verdeeld onder andere secties.

Vacant
Waarneming: Henk Jansen, De Roerdomp 12, tel. 06-30054864 (h-jansen12@hotmail.com)
 

 • De Geelgors
 • De Kievit
 • De Leeuwerik
 • De Watersnip
 • Linthorstlaan
 • De Wulp

 


Ouderlingen: Machiel en Judith Dijkstra-Schipper, Hammerweg 116, tel. 0546-566424 (machielenjudith@live.nl)

 

 • De Karekiet
 • De IJsvogel
 • De Aalscholver 1 t/m 15
 • De Aalscholver 2 t/m 20

 


Ouderling: Linda Boesschen Hospers-Bosboom, De Patrijs 11, tel. 06-49033832 (janenlindabh@gmail.com)

 

 • De Zilvermeeuw
 • De Aalscholver 17 t/m 63
 • De Aalscholver 22 t/m 40

 


Ouderling: Herman en Gerlinde Smit-Smoes, Esrand 60, 7672 BE, tel. 0546-865688 (herman.gerlinde@gmail.com)

 

 • Alle adressen die niet onder secties 1 t/m 16 vallen.

 


Ouderling: Harm Kuper, Wetering 4, tel. 06-51670279 (harmkuper1@gmail.com)

 

 • De Vriezenhof incl. aanleunwoningen
 • De Hulle
 • Grevinckhof
 • Buterhof
 • De Torenblik

 


naar Boven