Over Ons

Geschiedenis

In Vriezenveen neemt de Hervormde Gemeente vanouds een centrale plaats in. De Grote Kerk, op “het midden”, heeft wat dat betreft meer dan alleen een symbolische betekenis.

De toren is al op grote afstand te zien en herinnert ons eraan dat het leven zonder een verticale dimensie slechts tot het aardse beperkt blijft. Daarom worden jong en oud elke zondag naar de samenkomst van de gemeente geroepen voor de verkondiging van het Woord van God.

De Hervormde Gemeente Vriezenveen ontstond tijdens de reformatie. Tot de twintiger jaren van de 20e eeuw is Vriezenveen een sterke centrale Hervormde Gemeente gebleven. Door uitbreiding van de gemeente en intensivering van de werkzaamheden is Hervormd Vriezenveen thans opgesplitst in een aantal wijkgemeenten met elk een eigen kerkenraad en predikant.

De Hervormde Gemeente Vriezenveen behoort sinds 1 mei 2004 tot de Protestantse Kerk in Nederland. Door een gemeentelijke herindeling is een gedeelte van kerkelijk Vriezenveen komen te liggen op Almelo’s grondgebied.

De Hervormde Gemeente Vriezenveen telt vier predikantsplaatsen. De vier wijken hebben elk een predikant die met de gekozen ouderlingen en diakenen het werk in de wijk verzorgen. Verder is er een wijkgemeente Bijzondere aard, deze functioneert zelfstandig binnen de pkn-gemeente Vriezenveen. Voor zaken van algemeen belang is er de algemene kerkenraad bestaande uit afgevaardigden van elke wijkgemeente. De Gemeente heeft de beschikking over vier kerkgebouwen met nevenruimtes.

Naast de Grote Kerk is dat de Westerkerk, de Pollenkerk en de Aakerk. Bij de Grote Kerk is een grote zaal voor diverse activiteiten. Speciaal voor vergaderingen en voor jeugdactiviteiten is er aan de Krijgerstraat het Hervormd Centrum of wel Stjäävelin.

Kerkrentmeesters

Voor het materiele beheer (ledenadministratie, financiën,gebouwenbeheer, e.d.) van de Hervormde Gemeente is het college van kerkrentmeesters verantwoordelijk. in elke wijkgemeente zijn vier ouderlingen-kerkrentmeesters. Alle ouderlingen-kerkrentmeesters uit de vier wijkgemeenten vormen samen het college van kerkrentmeesters

College

Het college van kerkrentmeesters wordt gevormd door de ouderlingen-kerkrentmeester uit de wijken.
Zij kunnen de hun ter beschikking gestelde gelden geheel zelfstandig besteden. Jaarlijks treden zij met hun financiële stukken in overleg met de Algemene Kerkenraad.
Eens per maand komt het college in vergadering bijeen. Het college is belast met de verzorging van de materiële en financiële zaken, samenhangend met of voortkomend uit de pastorale en apostolaire zorg van onze gemeente. Het dagelijks bestuur van het college van kerkrentmeesters wordt gevormd door:

Voorzitter: K. Pool
Secretaris: Interim Secretaris Lida Van Losser
Penningmeester: Vacant

Voor vragen en opmerkingen aan het adres van het college van kerkrentmeesters kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau.

Overzicht

Hieronder een overzicht van de commissies, werkgroepen en werkzaamheden die vallen onder verantwoordelijkheid en/of gedaan worden onder de paraplu van het college van kerkrentmeesters:

 • Bouwcommissie,
 • Tuin- en pachtzaken,
 • Financiële commissie,
 • Reflection (Hervormde Stichting Welzijnsbevordering),
 • Verzekeringen,
 • Commissie internet.

Het college van kerkrentmeesters verzorgt de stoffelijke belangen van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard. Die taak bestaat onder andere uit:

 • Instandhouding van de predikantsplaatsen
 • Salarissen kerkelijke medewerkers, kosters en organisten
 • Onderhoud van kerkgebouwen, Hervormd Centrum/Stjäävelin en pastorieën
 • Het voeren van een goede administratie op het kerkelijk bureau

De inkomsten voor het hiervoor genoemde worden uit de volgende middelen verkregen:

 • Kerkbalans,
 • Actie dankdag,
 • Solidariteitskas,
 • Collectes tijdens erediensten,
 • Verjaardagsfonds,
 • Overige giften.

Er zijn gelukkig ook gemeenteleden die bij testament of legaat denken aan de voortgang van het gemeentewerk.

Kerkbalans

De actie kerkbalans is een jaarlijks terugkerend gebeuren. In aansluiting op de landelijke geldwervingsacties wordt deze gehouden in het begin van het kalenderjaar. In een bijlage bij de kerkbode brengt het college van kerkrentmeesters in een globale begroting de te verwachten inkomsten en uitgaven onder de aandacht van de gemeenteleden. Aan de hand van de uitslag toetst het college de uitwerking van het door haar voorgestelde beleid en brengt het ten uitvoer.

Het college wordt in de realisering van de actie kerkbalans bijgestaan door een groot aantal vrijwilligers. Zij zorgen voor het verspreiden van de formulieren en het ophalen van de toezeggingen. Uit het bovenstaande zult u begrijpen dat kerkbalans één van de grootste pijlers is voor een goed functioneren van onze kerkelijke gemeente. Al weten wij ons ten diepste afhankelijk van de zegen van onze God, zonder uw hulp en steun zal het niet gaan. Daarom bevelen wij deze jaarlijks terugkerende actie van harte bij u aan.

Actie dankdag

In 1997 werd voor het eerst – sinds vele jaren – de actie Dankdag gehouden. Gemeenteleden hebben op dit bijzondere tijdstip de gelegenheid hun dankbaarheid te uiten door een extra bijdrage te geven voor de voortgang van het gemeentewerk. Deze actie biedt de mogelijkheid bijzondere projecten binnen de gemeente te stimuleren. Een deel van de actie was bestemd voor uitbreiding van het pastorale werk in de nieuwbouwwijken, voor renovatie van het dak van de Grote Kerk, enz. Door inzet van ambtsdragers en andere vrijwilligers is de actie al die jaren een succes.

Verjaardagsfonds

Vanaf hun achttiende verjaardag ontvangen de gemeenteleden omstreeks hun verjaardag een felicitatiekaart en een enveloppe voor het verjaardagsfonds. Enkele dagen daarna wordt de enveloppe (zo mogelijk met inhoud) weer opgehaald. De opbrengst is bestemd voor alles wat nodig is om onze Hervormde Gemeente in stand te houden en haar werkzaamheden zo mogelijk uit te breiden.

Solidariteitskas

Al in 1900 werd er in de landelijke hervormde kerk een steunfonds gesticht. Dat draagt nu, binnen de PKN, de naam solidariteitskas. Uit dit steunfonds worden subsidies verleend aan gemeenten of aan werk dat de gemeenten ten goede komt. Het gaat dan om bijzondere uitgaven die niet op de gewone manier kunnen worden bestreden. Enkele voorbeelden: nieuwe predikantsplaatsen in snel groeiende gemeenten, restauratie kerkgebouwen en opleiding predikanten.

Voor de bijdragen aan deze solidariteitskas worden de belijdende leden afzonderlijk benaderd. In steeds meer gemeenten wordt deze bijdrage ook gevraagd van de meerderjarige doopleden. Door aan de solidariteitskas bij te dragen helpt u uw eigen gemeente ook nog aan een extraatje. Wat er meer binnenkomt dan 50 procent van de bijdrage, indien alle lidmaten betalen, gaat namelijk naar het college van kerkrentmeesters.

Diaconie

Diakonia is het Griekse woord voor dienst. De Gemeente van Christus is geroepen tot dienst aan God en de naaste. In elke wijkgemeente zijn er vier diakenen. Alle diakenen uit de vier wijkgemeenten vormen samen het college van diakenen voor de centrale gemeente.

Adres: Krijgerstraat 57, 7671 XX, Vriezenveen.
Bankrek.nr.:36.88.04.437
E-mail: diaconie@hervormdvriezenveen.nl

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van diaconie wordt gevormd door:

 • Voorzitter: H. Eshuis, 06-12727386
 • Secretaresse: Josien Waterink, 06-20626545
 • Penningmeester: Barend Schaap, 06-43352130

Taken

Tot de taken van diaconie behoren onder andere. Het geheel zelfstandig besteden van de diaconale gelden. Jaarlijks treden zij met hun financiële stukken in overleg met de Algemene Kerkenraad. Eens per maand komt het college van diakenen in vergadering bijeen. Naast hun taak in de eredienst, rekenen de diakenen tot hun verantwoordelijkheid:

 • Het plaatselijk beleid
 • Het beheer van de diaconale gelden
 • Het bezoeken van gemeenteleden in verpleeghuizen
 • Contacten met de Generale diaconale Raad
 • Provinciale Diaconale Raad
 • Burgerlijke overheid en andere kerken voorzover het om algemene diaconale zaken gaat

Werkzaamheden

Hieronder een overzicht van de commissies, werkgroepen en werkzaamheden die vallen onder verantwoordelijkheid en/of gedaan worden onder de paraplu van de diaconie:

 • Werkgroep jeugddiaconaat
 • Commissie kerktelefoon
 • Commissie maatschappelijke dienstverlening
 • Vrijwilligerswerk (V.H.V.)
 • Werelddiaconaat
 • Vakantieweek gehandicapten
 • Aanspreekpunt “De Herberg”
 • Attenties 75 jarigen en ouder
 • Interkerkelijke commissie voor doven
 • Bezoekrooster verpleeghuizen

Evangelisatie

Bijbelse opdracht: “Gij zult mijn getuigen zijn” (Handelingen 1 : 8)
Om in de wereld verantwoording af te leggen van de unieke en alles
omvattende betekenis van Jezus Christus.

Opdracht

De Kerkenraad geeft opdracht om:

Mogelijkheden te zoeken om mensen te bereiken die vervreemd zijn van de kerk en de bijbelse boodschap. En mensen die onbekend zijn met het christelijk geloof en de bijbelse boodschap. Deze mogelijkheden helpen toepassen op verschillende manieren.
Het bestaande werk in de verschillende (wijk)groepen te coördineren en te ondersteunen en degenen die daarin bezig zijn toe te rusten.

Aanzetten geven tot nieuwe activiteiten, afhankelijk van de omstandigheden.
De kerkenraad behulpzaam te zijn bij de bewustmaking en toerusting van de gemeente, in haar roeping het Evangelie in de directe omgeving in getuigenis en dienstbaarheid bekend te maken.

Doelstelling en taak

In samenwerking met de kerkenraden heeft de Evangelisatiecommissie als taak de gemeente bewust te maken van haar bijbelse (apostolische) opdracht. Daarnaast zoekt zij mogelijkheden om degenen, die van het Evangelie vervreemdt zijn, weer met het Evangelie te bereiken.

 • Het geven van advies aan de (Algemene) Kerkenraad over evangelisatie in de gemeente Vriezenveen (incl. Aadorp en de Pollen).
 • Het organiseren van evangelisatie-activiteiten voor de gehele gemeente van Vriezenveen (incl. Aadorp en de Pollen).
 • Het betrekken van gemeenteleden (van jong tot oud) bij het evangelisatiewerk.
 • Het geven van informatie over het werk van evangelisatie aan de gemeente; door publiciteit (via kerkbode e.d.) en voorlichting.
 • Het geven (of mogelijk maken) van toerusting aan de gemeente en de medewerkers. Met het oog op de missionaire vorming; Het leren uitdragen en vormgeven aan het christelijk geloof. Dit door middel van cursussen en trainingen.

Samenstelling Evangelisatie Commissie

 • De vijf evangelisatieouderlingen van de Hervormde Gemeente.
 • Tenminste vijf belijdende Hervormde gemeenteleden, minimaal één uit elke wijkgemeente.
 • Als adviserende leden zijn toegevoegd: een wijkpredikant van de Hervormde Gemeente.

Activiteiten

 • Straat Evangelisatie
 • Uitdeelacties na afloop van een kerkdienst (tijdschrift Echo of ander materiaal).
 • Hagepreek (2e pinksterdag).
 • Toeristeninformatie.
 • Verspreiding van de tijdschriften: Elisabethbode en Echo.
 • Kerstacties, o.a. voor gevangenis “Karelskamp” in Almelo.

Zelfstandige Commissies

 • Alpha Cursus.
 • Dabar op camping “het Berkenven”.
 • Gemeente Groei Groepen.
 • Youth Alpha.