Kerkrentmeesters

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens.

A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Hervormde gemeente Vriezenveen
Telefoonnummer 0546 561726
RSIN/Fiscaal nummer: RSIN nummer: 813612809; fiscaal nummer: 2556820
Website adres: www.hervormdvriezenveen.nl
E-mail: kerkelijkbureau@hervormdvriezenveen.nl
Adres en postadres: Krijgerstraat 57
Postcode: 7671 XX
Plaats: Vriezenveen

De Hervormde gemeente te Vriezenveen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse
Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel
1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en
dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en
bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de
financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere
onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:
https://www.protestantsekerk.nl/thema/kerkorde
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil
zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren
zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde gemeente te Vriezenveen.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de
ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente worden de leden van de algemene kerkenraad
middels de vier wijkkerkenraden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en
de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De algemene
kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de
begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de
algemene kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke
aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken.
(Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt.
Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie,
haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige
apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken
verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het
Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige
Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader,
Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/
Op de website www.hervormdvriezenveen.nl vindt u het beleidsplan 2014-2020 van onze gemeente.
Deze kunt u vinden op de Downloads en Roosters pagina (via de link Snel naar).

E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie
predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers,
kosters/beheerders en administratieve medewerkers, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling
Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Arbeidsvoorwaardenregeling PKN
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het
plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges,
waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de
financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af
aan de kerkenraad. De activiteiten van de (wijk)gemeente worden regelmatig gepubliceerd in de
kerkbode of op de website.

G. Financiële verantwoording
1. Begroting
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de
voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit:
de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden
en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. De voorgenomen bestedingen voor het komende
jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
De begroting van de Hervormde gemeente Vriezenveen is openbaar en wordt jaarlijks samengevat
gepubliceerd in de kerkbode. De begroting 2020 is de meest recente begroting van de
kerkrentmeesters van Hervormd Vriezenveen.

Begroting 2020 Begroting 2019
B A T E N:
80 Baten onroerende zaken  €          84.500  €          80.600
81 Rentebaten en dividenden  €          43.000  €          48.000
82 Opbrengsten uit rechten, deelnemingen e.d.  €                   –  €                   –
83 Bijdragen levend geld  €        624.300  €        620.300
85 Overige baten en doorberekende kosten  €          23.400  €          20.100
 —————-  —————-
Totale Baten:  €        775.200  €        769.000
L A S T E N:
40 Lasten kerkgebouwen (excl. afschr.)  €          67.700  €          64.000
41 Overige onroerende zaken en inventarissen (excl. afschr.)  €          24.800  €          24.300
42 Afschrijvingen inventaris en kleine aanschaffingen  €          23.000  €          23.000
43 Pastoraat (alleen predikanten)  €        355.700  €        345.100
44 Kerkdienst, catechese en overige kerkactiviteiten  €          41.700  €          41.300
45 Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen  €          45.000  €          44.700
46 Salarissen en vergoedingen  €        243.800  €        229.700
47 Kosten beheer en administratatie  €          41.500  €          38.900
48 Bankkosten en interest  €             2.400  €             1.900
 —————-  —————-
Totale Lasten:  €        845.600  €        812.900
Saldo Baten -/- Lasten:  €         -70.400  €         -43.900
 

 

 

53 Voorzieningen  €         -61.500  €         -61.500
58 Overige baten en lasten  €          40.000  €          39.000
 —————-  —————-
Totaal:  €         -21.500  €         -22.500
Saldo totaal:  €         -91.900  €         -66.400
 Nadelig  Nadelig

Goedgekeurd door het College van Kerkrentmeesters op 03-10-2019

Goedgekeurd door de Algemene Kerkenraad op 30-10-2019

 

Toelichting op de begroting 2020:

Algemeen

Deze begroting 2020 is inhoudelijk in overeenstemming met het bestaande door het RCBB ontwikkelde model. Van het nieuwe rapportagesysteem “Fris” is nog geen gebruik gemaakt omdat deze optie nog momenteel nog niet beschikbaar is. Bij het opstellen is gebruik gemaakt van de door de Vereniging voor kerkrentmeesterlijk beheer gegeven “Richtlijnen begroting 2020”.Verder zijn als basis genomen de jaarrekening 2018, de begroting 2019 en de t/m augustus geboekte bedragen in de boekhouding over 2020. Verder is uitgegaan van een ongewijzigd beleid. De begroting 2020 sluit met een begroot tekort van € 91.900.

 

BATEN:

Baten onroerende zaken:

Rekening is gehouden met de huuropbrengst van de gebouwen in Aadorp en het Hervormd Centrum alsmede de verhuur van de Westerkerk en Stjaävelin aan de wijk Bijzondere Aard.

Rentebaten en dividenden:

De beschikbare liquide middelen zijn grotendeels in de vorm van “spaarcontracten” uitgezet bij de Stichting Kerkelijk Geldbeheer. De renteopbrengst is begroot op basis van deze spaarcontracten.

Bijdragen levend geld:

Aan vrijwillige bijdrage is een bedrag begroot van € 485.000. Dit bedrag is gebaseerd op de uiteindelijke toezeggingen en ontvangsten over 2019 waarbij rekening is gehouden met een daling als gevolg van overlijden. De raming van de collecteopbrengst is gebaseerd op de werkelijke ontvangsten tot en met augustus 2019.

 

LASTEN:

Lasten Kerkgebouwen zonder groot onderhoud:

Hierin zijn o.a. opgenomen de energiekosten en kleine onderhoudswerkzaamheden en belastingen.

Afschrijvingen inventaris en kleine aanschaffingen:

De investeringen in beeld en geluid worden gedurende een termijn van 7 jaar afgeschreven. Op het orgel in de Aakerk wordt € 2.500 per jaar afgeschreven. Het in 2015 en 2016 aangeschafte meubilair voor de Suite/CCK2 en de Grote Kerk wordt in 15 jaar afgeschreven. Voor de bij de Westerkerk geplaatste units is € 2.500 afschrijving meegenomen. Verder is € 3.500 begroot voor kleine aanschaffingen.

Kerkdienst, catechese en overige kerkactiviteiten:

In deze rubriek zijn diverse bijdragen opgenomen o.a. voor Jongerendiensten, Dabarcommissie, Evangelisatiecommissie, Commissie vorming en toerusting, Koffieochtendcommissie en Reflection. De kosten voor de cross-over diensten zijn begroot op € 4.400.

Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen:

Het kerkrentmeesterlijk quotum is gerelateerd aan de hoogte van de te ontvangen baten. De afdracht solidariteitskas bedraagt voor 2020 € 5,00 per belijdend lid.

Salarissen en vergoedingen:

Rekening is gehouden met een stijging van 3% ten opzichte van de werkelijke loonkosten 2019. Verder is er rekening gehouden met de pensionering van de medewerkers van het kerkelijk bureau. Hiervoor is een bedrag van € 7.500 opgenomen als inwerkkosten.

Kosten beheer en administratie

In 2020 zal een de veststelling van het nieuwe beleidsplan plaatsvinden. Voor begeleidende advieskosten is onder de overige kosten incidenteel een bedrag van € 6.000 opgenomen.

Egalisatierekening groot onderhoud en overige voorzieningen:

Om de kosten per jaar niet te veel te laten fluctueren wordt er egalisatie toegepast. De toevoeging aan de onderhoudsvoorziening is € 50.000.

In 2020 zal na vaststelling van het nieuwe beleidsplan een onderzoek worden gedaan naar het toekomstig gebruik van het kerkelijk vastgoed. De kosten hiervan worden geraamd op € 25.000. Deze kosten worden ten laste van de onderhoudsvoorziening gebracht.

Jaarlijks wordt € 1.500 toegevoegd aan het onderhoudsfonds orgels. Voor reservering overkomst predikanten is een bedrag van € 3.000 opgenomen terwijl aan de vervangingsreserve beeld en geluid € 7.000 is toegevoegd.

Saldo begroting

Op basis van bovenstaande uitgangspunten sluit de begroting voor 2020 met een nadelig saldo van € 91.900.

Mocht u nog vragen met betrekking tot deze begroting hebben dan zijn we uiteraard graag bereid tot het geven van een nadere toelichting.

College van Kerkrentmeesters

 

  1. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

De staat van baten en lasten van de Hervormde gemeente Vriezenveen is openbaar en wordt jaarlijks samengevat gepubliceerd in de kerkbode. De jaarrekening 2019 is de meest recente jaarrekening van Hervormd Vriezenveen.

Balansgegevens:

 

 

Algemene toelichting:

Het financieel verslag over het  jaar 2019 geeft een beeld van de financiën van onze gemeente.  De jaarrekening is door de Algemene Kerkenraad goedgekeurd op 13 mei 2020.

Het nadelig saldo over 2019 bedraagt € 8.651. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het eigen vermogen.

 

Over 2019 was een negatief saldo van € 66.400 begroot. De belangrijkste afwijkingen t.o.v. de begroting zijn (afgerond in € 1.000):

Baten:
Ontvangen erfenissen/legaten +/+ € 16.000
Hogere vrijwillige bijdrage +/+ € 16.000
Hogere giften +/+ € 12.000
Hogere subsidie (2018 + 2019) +/+ € 20.000
Hoger bruto-resultaat verkopen +/+ € 8.000
Lasten:
Hogere salariskosten +/+ € 23.000
  1. Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris kosters, organisten en overig personeel) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

 

 

 

 

Begrotingen

Hier kunt u de begroting vinden

Anbi

Via de knop u de Anbi verklaring in pdf vinden.

Anbi gegevens

Tarieven

Hier vindt u de tarieven voor 2020 van de Hervormde Gemeente Vriezenveen die betrekking hebben op rouw- en trouwdiensten.

Tariefslijst 2020