Kerkrentmeesters

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Hervormde gemeente Vriezenveen
Telefoonnummer 0546 561726
RSIN/Fiscaal nummer: RSIN nummer: 813612809; fiscaal nummer: 2556820
Website adres: www.hervormdvriezenveen.nl
E-mail: kerkelijkbureau@hervormdvriezenveen.nl
Adres en postadres: Krijgerstraat 57
Postcode: 7671 XX
Plaats: Vriezenveen

De Hervormde gemeente te Vriezenveen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: https://www.protestantsekerk.nl/thema/kerkorde

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde gemeente te Vriezenveen.

B. Samenstelling bestuur.

 Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente worden de leden van de algemene kerkenraad middels de vier wijkkerkenraden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De algemene kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de algemene kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/

Op de website www.hervormdvriezenveen.nl vindt u het beleidsplan 2022-2025 van onze gemeente. Deze kunt u vinden op de Downloads en Roosters pagina (via de link Snel naar).

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders en administratieve medewerkers, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Arbeidsvoorwaardenregeling PKN

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. De activiteiten van de (wijk)gemeente worden regelmatig gepubliceerd in de kerkbode of op de website.

 G. Financiële verantwoording

  1. Begroting

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

De begroting van de Hervormde gemeente Vriezenveen is openbaar en wordt jaarlijks samengevat gepubliceerd in de kerkbode. De begroting 2023 is de meest recente begroting van de kerkrentmeesters van Hervormd Vriezenveen.

Goedgekeurd door het College van Kerkrentmeesters op 08-12-2022

Goedgekeurd door de Algemene Kerkenraad op 08-12-2022


Korte beschouwing over de staat van begrote Baten en Lasten jaar 2023:

Algemeen
Deze begroting 2023 is inhoudelijk in overeenstemming met het bestaande door het RCBB ontwikkelde model. Bij het opstellen is gebruik gemaakt van de door de Vereniging voor kerkrentmeesterlijk beheer gegeven “Richtlijnen begroting 2023”. Verder zijn als basis genomen de jaarrekening 2021, de begroting 2022 en de t/m augustus geboekte bedragen in de boekhouding over 2022. Uiteraard zijn ook de ontwikkelingen op de energiemarkt meegenomen in deze begroting. Tot slot zijn we er van uit gegaan dat de sloop van het Hervormd Centrum rond begin 2e kwartaal zal zijn. De begroting 2023 sluit met een begroot tekort van € 169.000.

 BATEN:

Baten onroerende zaken:
Rekening is gehouden met de huuropbrengst van de gebouwen in Aadorp en deels van het Hervormd Centrum alsmede de verhuur van de Westerkerk en Stjaävelin aan de wijk Bijzondere Aard. Verder gaan we uit dat de kosten en opbrengsten van de buffetten weer op het niveau van 2019 liggen. Deze bedragen hebben we weer opgenomen in deze begroting.

 Rentebaten en dividenden:
De beschikbare liquide middelen zijn grotendeels in de vorm van “spaarcontracten” uitgezet bij de Stichting Kerkelijk Geldbeheer. De renteopbrengst is begroot op basis van deze spaarcontracten. Hier hebben we rekening gehouden met uitlopende contracten die we tegen een veel lagere rente weer kunnen uitzetten. Verder zetten we uitlopende contracten niet meer vast gezien de lage rente en gezien de investering die we volgend jaar gaan doen in de nieuwbouw. Tenslotte is de negatieve rente gelukkig verdwenen.

Bijdragen levend geld:
Aan vrijwillige bijdrage is een bedrag begroot van € 445.500. Uit onderzoek door diverse grote doelen blijkt dat er bij 66% 10% minder wordt gegeven in vergelijking met vorig jaar. Voor dit jaar is € 495.000 toegezegd, hier hebben we 10% op gekort. De raming van de collecteopbrengst is gebaseerd op de werkelijke ontvangsten tot en met augustus 2022, over een heel jaar gerekend ligt de opbrengst € 8.000 lager dan in 2021. Daarnaast hebben we € 10.000 extra begroot omdat we een energiecollecte opnemen in het collecterooster.

LASTEN:

Lasten Kerkgebouwen zonder groot onderhoud:
Hierin zijn o.a. opgenomen de energiekosten en kleine onderhoudswerkzaamheden en belastingen. De energielasten zijn opgenomen tegen 4 keer de kosten van 2022 gezien de uitzonderlijke hoge prijzen die nu gelden. In dit bedrag is de besparing op energie verwerkt dat we het eerste kwartaal de Westerkerk, Pollenkerk en Aakerk geheel sluiten.

Afschrijvingen inventaris en kleine aanschaffingen:
De investeringen in beeld en geluid worden gedurende een termijn van 7 jaar afgeschreven. Op het orgel in de Aakerk wordt € 2.500 per jaar afgeschreven. Het in 2015 en 2016 aangeschafte meubilair voor de Suite/CCK2 en de Grote Kerk wordt in 15 jaar afgeschreven. Voor de bij de Westerkerk geplaatste units is € 2.500 afschrijving meegenomen. Verder is € 3.500 begroot voor kleine aanschaffingen.

Kerkdienst, catechese en overige kerkactiviteiten:
In deze rubriek zijn diverse bijdragen opgenomen o.a. voor Jongerendiensten, Dabarcommissie, Evangelisatiecommissie, Commissie vorming en toerusting, Koffieochtendcommissie en Wijk Next. De kosten voor de Cross-Over diensten zijn begroot op € 4.500.

Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen:
Het kerkrentmeesterlijk quotum is gerelateerd aan de hoogte van de te ontvangen baten. De afdracht solidariteitskas bedraagt voor 2023 € 5,00 per belijdend lid.

Jeugdwerk:
Voor het eerst hebben we het tekort van Wijk Next, totaal € 30.000, opgenomen als kosten in onze begroting.

Pastoraat:
Rekening is gehouden met 2 predikanten en door het vertrek van de predikanten van wijk Midden en Zuid met totaal 1 FTE als plaatsvervanger voor deze wijken.

Salarissen en vergoedingen:
Rekening is gehouden met een stijging van 5% ten opzichte van de werkelijke loonkosten 2022. Verder is rekening gehouden met € 5.000 extra loonkosten voor vervanging predikant wijk Midden.

Huur vervangende ruimtes ivm sloop Hervormd Centrum:
Voor de huur is een bedrag van € 12.000 opgenomen in de begroting. 

Egalisatierekening groot onderhoud en overige voorzieningen:
In het verleden hebben we reserves opgebouwd voor het onderhoud aan gebouwen, onderhoud aan orgels en voor de overkomst van nieuwe predikanten. Voor 2023 reserveren wij een bedrag van € 25.000 voor de onderhoudsvoorziening. De overige reserves hebben voldoende omvang.

Kerkbode:
Om de kosten en opbrengsten weer in evenwicht te krijgen, hebben we besloten om de kerkbode niet meer per 2 weken uit te brengen maar per 3 weken. Dit geeft een besparing van € 15.000 per jaar.

Saldo begroting:
Op basis van bovenstaande uitgangspunten sluit de begroting voor 2023 met een nadelig saldo van € 169.000.

Mocht u nog vragen met betrekking tot deze begroting hebben dan zijn we uiteraard graag bereid tot het geven van een nadere toelichting.

College van Kerkrentmeesters

 

 

  1. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

De staat van baten en lasten van de Hervormde gemeente Vriezenveen is openbaar en wordt jaarlijks samengevat gepubliceerd in de kerkbode. De jaarrekening 2022 is de meest recente jaarrekening van Hervormd Vriezenveen.

Balansgegevens:

Algemene toelichting:

Het financieel verslag over het  jaar 2022 geeft een beeld van de financiën van onze gemeente.

Het operationeel resultaat verslagjaar over 2022 bedraagt € -74.750. Door de verkoop van de pastorie van wijk West hebben we een totaalresultaat behaald van € 330.289. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Over 2022 was een negatief saldo van € 99.000 begroot. De belangrijkste afwijkingen t.o.v. de begroting zijn (afgerond op € 1.000):

Meer opbrengsten onroerende zaken: € 31.000
Meer opbrengsten levend geld: € 37.000
Totaal extra opbrengsten € 68.000
Meer kosten kerkelijke gebouwen: €52.000 (waaronder energielasten)
Meer personeelslasten: € 8.000
Meer kosten beheer/administratie: € 8.000
Totaal extra kosten: € 68.000

Jaarlijks wordt €  2.500 afgeschreven op de boekwaarde van het orgel Aakerk.

Om de jaarlijkse kosten voor groot onderhoud niet te veel te laten fluctueren wordt een voorziening voor onderhoud getroffen. In 2022 is een bedrag van  € 25.000 toegevoegd aan deze voorziening. Het saldo van de onderhoudsvoorziening bedraagt ultimo 2022 € 636.569.

Voor de kosten van overkomst predikanten wordt jaarlijks € 3.000 gereserveerd. In 2022 is geen bedrag gereserveerd gezien de grootte van de reservering.

Jaarlijks wordt voor het toekomstig groot onderhoud van de orgels € 1.500 gereserveerd. In 2022 is geen bedrag gereserveerd gezien de grootte van de reservering.

In 2022 hebben we geïnvesteerd in nieuwe spots voor de Grote Kerk en diverse AV middelen voor de Westerkerk.

In verband met gewijzigde richtlijnen zijn de niet kerkelijke gebouwen gewaardeerd tegen huidige WOZ waardes of tegen marktwaardes.

De in deze jaarrekening gepresenteerde cijfers geven geen aanleiding om de begroting 2023 te herzien.

Mocht u nog vragen met betrekking tot deze rekening hebben dan zijn we uiteraard graag bereid tot het geven van nadere toelichting.

College van Kerkrentmeesters.

  

 

 

  1. Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris kosters, organisten en overig personeel) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Tarieven

Hier vindt u de tarieven voor 2022 van de Hervormde Gemeente Vriezenveen die betrekking hebben op rouw- en trouwdiensten.

Tariefslijst 2023