Kerkrentmeesters

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Hervormde gemeente Vriezenveen

Telefoonnummer 0546 561726

RSIN/Fiscaal

nummer: RSIN nummer: 813612809; fiscaal nummer: 2556820

Website adres: www.hervormdvriezenveen.nl

E-mail: kerkelijkbureau@hervormdvriezenveen.nl

Adres en postadres: Krijgerstraat 57

Postcode: 7671 XX

Plaats: Vriezenveen

 

De Hervormde gemeente te Vriezenveen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: https://www.protestantsekerk.nl/thema/kerkorde

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde gemeente te Vriezenveen.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente worden de leden van de algemene kerkenraad middels de vier wijkkerkenraden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De algemene kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de algemene kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/

Op de website www.hervormdvriezenveen.nl vindt u het beleidsplan 2014-2020 van onze gemeente. Deze kunt u vinden op de Downloads en Roosters pagina (via de link Snel naar)

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders en administratieve medewerkers, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Arbeidsvoorwaardenregeling PKN

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. De activiteiten van de (wijk)gemeente worden regelmatig gepubliceerd in de kerkbode of op de website.

G. Financiële verantwoording

1. Begroting

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

De begroting van de Hervormde gemeente Vriezenveen is openbaar en wordt jaarlijks samengevat gepubliceerd in de kerkbode. De begroting 2020 is de meest recente begroting van de kerkrentmeesters van Hervormd Vriezenveen.

Staat van begrote baten en lasten jaar 2020:

Begroting 2020          Begroting 2019

B A T E N:

80 Baten onroerende zaken                                                                                               € 84.500                   € 80.600

81 Rentebaten en dividenden                                                                                            € 43.000                   € 48.000

82 Opbrengsten uit rechten, deelnemingen e.d.                                                                     € –                                 € –

83 Bijdragen levend geld                                                                                                  € 624.300                 € 620.300

85 Overige baten en doorberekende kosten                                                                   € 23.400                    € 20.100

—————- —————-

Totale Baten:                                                                                                                       € 775.200                 € 769.000

L A S T E N:

40 Lasten kerkgebouwen (excl. afschr.)                                                                          € 67.700                  € 64.000

41 Overige onroerende zaken en inventarissen (excl. afschr.)                                   € 24.800                   € 24.300

42 Afschrijvingen inventaris en kleine aanschaffingen                                               € 23.000                   € 23.000

43 Pastoraat (alleen predikanten)                                                                                  € 355.700                  € 345.100

44 Kerkdienst, catechese en overige kerkactiviteiten                                                   € 41.700                    € 41.300

45 Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen                                              € 45.000                    € 44.700

46 Salarissen en vergoedingen                                                                                       € 243.800                  € 229.700

47 Kosten beheer en administratatie                                                                               € 41.500                   € 38.900

48 Bankkosten en interest                                                                                                   € 2.400                     € 1.900

—————- —————-

Totale Lasten:                                                                                                                    € 845.600             € 812.900

Saldo Baten -/- Lasten:                                                                                                    € -70.400            € -43.900

53 Voorzieningen                                                                                                               € -61.500                  € -61.500

58 Overige baten en lasten                                                                                               € 40.000                   € 39.000

—————- —————-

Totaal:                                                                                                                                 € -21.500                 € -22.500

Saldo totaal:                                                                                                                        € -91.900              € -66.400

                                                                                                                                           Nadelig                  Nadelig

Goedgekeurd door het College van Kerkrentmeesters op 03-10-2019

Goedgekeurd door de Algemene Kerkenraad op 30-10-2019

 

Toelichting op de begroting 2020:

Algemeen

Deze begroting 2020 is inhoudelijk in overeenstemming met het bestaande door het RCBB ontwikkelde model. Van het nieuwe rapportagesysteem “Fris” is nog geen gebruik gemaakt omdat deze optie nog momenteel nog niet beschikbaar is. Bij het opstellen is gebruik gemaakt van de door de Vereniging voor kerkrentmeesterlijk beheer gegeven “Richtlijnen begroting 2020”.Verder zijn als basis genomen de jaarrekening 2018, de begroting 2019 en de t/m augustus geboekte bedragen in de boekhouding over 2020. Verder is uitgegaan van een ongewijzigd beleid. De begroting 2020 sluit met een begroot tekort van € 91.900.

BATEN:

Baten onroerende zaken:

Rekening is gehouden met de huuropbrengst van de gebouwen in Aadorp en het Hervormd Centrum alsmede de verhuur van de Westerkerk en Stjaävelin aan de wijk Bijzondere Aard.

Rentebaten en dividenden:

De beschikbare liquide middelen zijn grotendeels in de vorm van “spaarcontracten” uitgezet bij de Stichting Kerkelijk Geldbeheer. De renteopbrengst is begroot op basis van deze spaarcontracten.

Bijdragen levend geld:

Aan vrijwillige bijdrage is een bedrag begroot van € 485.000. Dit bedrag is gebaseerd op de uiteindelijke toezeggingen en ontvangsten over 2019 waarbij rekening is gehouden met een daling als gevolg van overlijden. De raming van de collecteopbrengst is gebaseerd op de werkelijke ontvangsten tot en met augustus 2019.

LASTEN:

Lasten Kerkgebouwen zonder groot onderhoud:

Hierin zijn o.a. opgenomen de energiekosten en kleine onderhoudswerkzaamheden en belastingen.

Afschrijvingen inventaris en kleine aanschaffingen:

De investeringen in beeld en geluid worden gedurende een termijn van 7 jaar afgeschreven. Op het orgel in de Aakerk wordt € 2.500 per jaar afgeschreven. Het in 2015 en 2016 aangeschafte meubilair voor de Suite/CCK2 en de Grote Kerk wordt in 15 jaar afgeschreven. Voor de bij de Westerkerk geplaatste units is € 2.500 afschrijving meegenomen. Verder is € 3.500 begroot voor kleine aanschaffingen.

Kerkdienst, catechese en overige kerkactiviteiten:

In deze rubriek zijn diverse bijdragen opgenomen o.a. voor Jongerendiensten, Dabarcommissie, Evangelisatiecommissie, Commissie vorming en toerusting, Koffieochtendcommissie en Reflection. De kosten voor de cross-over diensten zijn begroot op € 4.400.

Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen:

Het kerkrentmeesterlijk quotum is gerelateerd aan de hoogte van de te ontvangen baten. De afdracht solidariteitskas bedraagt voor 2020 € 5,00 per belijdend lid.

Salarissen en vergoedingen:

Rekening is gehouden met een stijging van 3% ten opzichte van de werkelijke loonkosten 2019. Verder is er rekening gehouden met de pensionering van de medewerkers van het kerkelijk bureau. Hiervoor is een bedrag van € 7.500 opgenomen als inwerkkosten.

Kosten beheer en administratie

In 2020 zal een de veststelling van het nieuwe beleidsplan plaatsvinden. Voor begeleidende advieskosten is onder de overige kosten incidenteel een bedrag van € 6.000 opgenomen.

Egalisatierekening groot onderhoud en overige voorzieningen:

Om de kosten per jaar niet te veel te laten fluctueren wordt er egalisatie toegepast. De toevoeging aan de onderhoudsvoorziening is € 50.000.

In 2020 zal na vaststelling van het nieuwe beleidsplan een onderzoek worden gedaan naar het toekomstig gebruik van het kerkelijk vastgoed. De kosten hiervan worden geraamd op € 25.000. Deze kosten worden ten laste van de onderhoudsvoorziening gebracht.

Jaarlijks wordt € 1.500 toegevoegd aan het onderhoudsfonds orgels. Voor reservering overkomst predikanten is een bedrag van € 3.000 opgenomen terwijl aan de vervangingsreserve beeld en geluid € 7.000 is toegevoegd.

Saldo begroting

Op basis van bovenstaande uitgangspunten sluit de begroting voor 2020 met een nadelig saldo van € 91.900.

Mocht u nog vragen met betrekking tot deze begroting hebben dan zijn we uiteraard graag bereid tot het geven van een nadere toelichting.

College van Kerkrentmeesters

2. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

De staat van baten en lasten van de Hervormde gemeente Vriezenveen is openbaar en wordt jaarlijks samengevat gepubliceerd in de kerkbode. De jaarrekening 2018 is de meest recente jaarrekening van Hervormd Vriezenveen.

Hervormde Gemeente Vriezenveen

Staat van baten en lasten

Rekening 2018            Begroting 2018                   Laatste rekening jaar 2017

 

B A T E N

Baten onroerende zaken                                                                                         86.631                       85.900                                   77.824

Rentebaten en dividenden                                                                                     37.549                       38.600                                   40.843

Opbrengsten uit rechten, deelnemingen e.d.                                                              0                                  0                                             0

Bijdragen levend geld                                                                                          638.843                     630.000                                  642.524

Door te zenden collecten en bijdragen

derden                                                                                                                                 0                                  0                                              0

Overige baten en doorberekende kosten                                                            28.729                        19.600                                    19.632

Totaal baten                                                                                                              791.752                          774.100                              780.823

L A S T E N

Lasten kerkgebouwen (excl. afschr.)                                                                    64.561                        67.500                                   62.663

Overige onroerende zaken en inventaris (excl. afschr.)                                   22.309                       26.200                                    22.316

Afschrijvingen installaties en inventaris                                                             31.444                        30.000                                   28.929

Pastoraat (alleen Predikanten)                                                                            331.553                      331.400                                 318.209

Kerkdienst, catechese en overige kerkactiv.                                                       45.392                        36.700                                    35.451

Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen                                        45.254                        45.900                                   45.738

Salarissen en vergoedingen                                                                                  221.149                       223.200                               220.406

Kosten beheer en administratie                                                                            33.234                         28.900                                  29.423

Rentelasten en bankkosten                                                                                      1.863                            1.800                                      1.859

Totaal lasten                                                                                                             796.759                       791.600                                 764.994

Saldo baten – lasten                                                                                                   -5.007                         -17.500                                   15.829

ONDERHOUD, VOORZIENINGEN, OVERIGE BATEN en

LASTEN

Saldo toevoegingen onderhoud en voorzieningen                                          64.500                          64.500                                   64.500

Saldo kerkbode                                                                                                        -3.455                           -6.000                                    -4.449

Saldo kerkradio                                                                                                       -4.453                           -5.000                                    -4.577

Saldo bruto-winst verkopen                                                                               -35.010                        -34.000                                  -35.880

Saldo overig                                                                                                             21.582                           19.500                                    19.594

Saldo                                                                                                                        -26.589                        -37.000                                    -3.765

                                                                                                                          Nadelig                     Nadelig                                Nadelig

Balans per 31 december

A K T I V A                                                                                                                                   2018                                                2017

€                €                              €                     €

VASTE AKTIVA

Onroerende zaken                                                                                                 477.230                                     480.073

Installaties en inventaris                                                                                      124.033                                       136.151

601.263                                     616.224

VORDERINGEN

Rek.courant Stichting Reflection                                                                          48.552                                      40.077

Rek.courant Diaconie                                                                                                        0                                             751

Overige vorderingen/overlopende activa                                                            61.758                                        53.519

110.310                                       94.347

GELDMIDDELEN

Totaal                                     1.840.023                                  1.841.737

2.551.596                                 2.552.308

 

P A S S I V A                                                                                                                                      2018                                           2017

€                     €                        €                    €

VERMOGEN

Kapitaal                                                                                                                  1.437.160                                    1.443.227

Nadelig/Batig saldo                                                                                                -28.603                                          -6.067

Vervangingsreserve                                                                                                428.774                                         415.479

1.837.331                                1.852.639

FONDSEN EN VOORZIENINGEN

Onderhoud gebouwen                                                                                            497.316                                        486.990

Investering Beeld- en audioapparatuur                                                                 8.735                                              8.735

Orgelfonds                                                                                                                        772                                              7.500

Overkomst predikanten                                                                                           16.921                                              13.921

Reservefonds Reflection                                                                                          74.665                                           99.082

598.409                                    616.228

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

Overige leningen                                                                                                                  0                                                      0

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

Collectebonnen in omloop                                                                                       28.914                                             30.379

Rek.courant Diaconie                                                                                                     443                                                      0

Rek. courant Wijkgem. Bijz. aard                                                                             1.628                                                1.801

Rek.courant Zendingscommissie                                                                                 158                                                  485

Overige schulden                                                                                                        84.713                                             50.776

115.856       115.856                                          83.441

2.551.596                                    2.552.308

Toelichting jaarrekening 2018

Algemene toelichting

De jaarrekening 2018 is door de Algemene Kerkenraad goedgekeurd op 15 mei

2019.

Het nadelig saldo over 2018 bedraagt € 26.589. Gecorrigeerd met de opbrengst van de bestemde

collecte wordt dit saldo in mindering gebracht op het eigen

vermogen.

Ten laste van het resultaat werd € 61.500 toegevoegd aan de

onderhoudsvoorzieningen.

De onttrekking ten laste van deze voorziening bedroeg € 65.640.

Het totaalbedrag aan investeringen bedroeg in 2018 €

13.552.

Belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting 2018 (afgerond op €

1.000):

Voordelig:

hogere vrijwillige bijdrage € 4.000

hogere ontvangen giften € 3.000

hogere doorberekende kosten € 4.000

hogere overige baten € 5.000

lagere huisvestingskosten Hervormd

Centrum € 3.000

lagere huisvestingskosten Kerkgebouwen € 3.000

Nadelig:

lager saldo kerkbode € 2.000

hogere kosten kerkelijke activiteiten € 6.000

hogere advieskosten € 3.000

hogere kosten beheer en administratie € 4.000

3. Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris kosters, organisten en overig personeel) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Begrotingen

Hier kunt u de begroting vinden

Jaarrekeningen

Hier kunt u de jaarrekeningen vinden

Jaarrekening 2014 PDF

Jaarrekening 2015 PDF

Jaarrekening 2016 PDF

Jaarrekening 2017 PDF

Jaarrekening 2018 PDF

Anbi

Via de knop u de Anbi verklaring in pdf vinden.

Anbi gegevens

Tarieven

Hier vindt u de tarieven voor 2019 van de Hervormde Gemeente Vriezenveen die betrekking hebben op rouw- en trouwdiensten.
Tariefslijst 2019

Tariefslijst 2020