Kerkrentmeesters

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Hervormde gemeente Vriezenveen
Telefoonnummer 0546 561726
RSIN/Fiscaal nummer: RSIN nummer: 813612809; fiscaal nummer: 2556820
Website adres: www.hervormdvriezenveen.nl
E-mail: kerkelijkbureau@hervormdvriezenveen.nl
Adres en postadres: Krijgerstraat 57
Postcode: 7671 XX
Plaats: Vriezenveen

De Hervormde gemeente te Vriezenveen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: https://www.protestantsekerk.nl/thema/kerkorde

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde gemeente te Vriezenveen.

B. Samenstelling bestuur.

 Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente worden de leden van de algemene kerkenraad middels de vier wijkkerkenraden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De algemene kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de algemene kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/

Op de website www.hervormdvriezenveen.nl vindt u het beleidsplan 2014-2020 van onze gemeente. Deze kunt u vinden op de Downloads en Roosters pagina (via de link Snel naar).

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders en administratieve medewerkers, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Arbeidsvoorwaardenregeling PKN

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. De activiteiten van de (wijk)gemeente worden regelmatig gepubliceerd in de kerkbode of op de website.

  G. Financiële verantwoording

  1. Begroting

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

De begroting van de Hervormde gemeente Vriezenveen is openbaar en wordt jaarlijks samengevat gepubliceerd in de kerkbode. De begroting 2021 is de meest recente begroting van de kerkrentmeesters van Hervormd Vriezenveen.

Goedgekeurd door het College van Kerkrentmeesters op 01-10-2020

Goedgekeurd door de Algemene Kerkenraad op 28-10-2020

 

Toelichting op de begroting 2021:

Algemeen:

We hebben dit jaar te maken gekregen met het corona-virus. Dit virus heeft niet alleen grote impact op ons leven maar helaas ook op onze financiën. Hoe dit zich volgend jaar gaat ontwikkelen, weten we niet. Welke gevolgen dit heeft voor onze begroting is ook moeilijk vast te stellen.

Deze begroting 2021 is inhoudelijk in overeenstemming met het bestaande door het RCBB ontwikkelde model. Van het nieuwe rapportagesysteem “Fris” is nog geen gebruik gemaakt omdat deze optie nog momenteel nog niet beschikbaar is. Bij het opstellen is gebruik gemaakt van de door de Vereniging voor kerkrentmeesterlijk beheer gegeven “Richtlijnen begroting 2021”.Verder zijn als basis genomen de jaarrekening 2019, de begroting 2020 en de t/m augustus geboekte bedragen in de boekhouding over 2020. Verder is uitgegaan van een ongewijzigd beleid. De begroting 2021 sluit met een begroot tekort van € 143.590.

BATEN:

Baten onroerende zaken:
Rekening is gehouden met de huuropbrengst van de gebouwen in Aadorp en het Hervormd Centrum alsmede de verhuur van de Westerkerk en Stjaävelin aan de wijk Bijzondere Aard.

Rentebaten en dividenden:
De beschikbare liquide middelen zijn grotendeels in de vorm van “spaarcontracten” uitgezet bij de Stichting Kerkelijk Geldbeheer. De renteopbrengst is begroot op basis van deze spaarcontracten.

Bijdragen levend geld:
Aan vrijwillige bijdrage is een bedrag begroot van € 485.000. Dit bedrag is gebaseerd op de uiteindelijke toezeggingen en ontvangsten over 2020 waarbij rekening is gehouden met een daling als gevolg van overlijden. De raming van de collecteopbrengst is gebaseerd op de werkelijke ontvangsten tot en met augustus 2020.

Rouwdiensten:
Zowel de huur van gebouwen als ook de doorbelasting van bediening etc is veel lager begroot dan in 2020. Dit is een direct gevolg van het corona-virus.

 

LASTEN:

Lasten Kerkgebouwen zonder groot onderhoud:
Hierin zijn o.a. opgenomen de energiekosten en kleine onderhoudswerkzaamheden en belastingen.

Afschrijvingen inventaris en kleine aanschaffingen:
De investeringen in beeld en geluid worden gedurende een termijn van 7 jaar afgeschreven. Op het orgel in de Aakerk wordt € 2.500 per jaar afgeschreven. Het in 2015 en 2016 aangeschafte meubilair voor de Suite/CCK2 en de Grote Kerk wordt in 15 jaar afgeschreven. Voor de bij de Westerkerk geplaatste units is € 2.500 afschrijving meegenomen. Verder is € 3.500 begroot voor kleine aanschaffingen.

Kerkdienst, catechese en overige kerkactiviteiten:
In deze rubriek zijn diverse bijdragen opgenomen o.a. voor Jongerendiensten, Dabarcommissie, Evangelisatiecommissie, Commissie vorming en toerusting, Koffieochtendcommissie en Reflection. De kosten voor de cross-over diensten zijn begroot op € 4.500.

Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen:
Het kerkrentmeesterlijk quotum is gerelateerd aan de hoogte van de te ontvangen baten. De afdracht solidariteitskas bedraagt voor 2021 € 5,00 per belijdend lid.

Salarissen en vergoedingen:
Rekening is gehouden met een stijging van 3% ten opzichte van de werkelijke loonkosten 2020. Hiernaast is rekening gehouden met hogere schoonmaakkosten ivm het coronavirus voor een bedrag van € 4.000 (toename van 25%).

Egalisatierekening groot onderhoud en overige voorzieningen:
In het verleden hebben we reserves opgebouwd voor het onderhoud aan gebouwen, onderhoud aan orgels en voor de overkomst van nieuwe predikanten. Voor 2021 reserveren wij een bedrag van € 25.000 voor de onderhoudsvoorziening. De overige reserves hebben voldoende omvang.

Saldo kerkbode:
Door de corona-tijd hebben we veel mededelingen moeten doen via de kerkbode. Hierdoor is het aantal pagina’s per kerkbode behoorlijk gestegen bij een gelijkblijvende abonnementsprijs. Het voordelige saldo uit het verleden is hierdoor omgeslagen in een tekort.

 Saldo begroting
Op basis van bovenstaande uitgangspunten sluit de begroting voor 2021 met een nadelig saldo van € 143.590.

Mocht u nog vragen met betrekking tot deze begroting hebben dan zijn we uiteraard graag bereid tot het geven van een nadere toelichting.

College van Kerkrentmeesters

 

  1. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

De staat van baten en lasten van de Hervormde gemeente Vriezenveen is openbaar en wordt jaarlijks samengevat gepubliceerd in de kerkbode. De jaarrekening 2020 is de meest recente jaarrekening van Hervormd Vriezenveen.

 

Algemene toelichting:

Het financieel verslag over het  jaar 2020 geeft een beeld van de financiën van onze gemeente. Het nadelig saldo over 2020 bedraagt € 157.888. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het eigen vermogen.

Over 2020 was een negatief saldo van € 91.900 begroot. De belangrijkste afwijkingen t.o.v. de begroting zijn (afgerond in € 1.000):

Lagere opbrengsten buffetten: € 57.000
Lagere opbrengst doorbelaste kosten en verhuur: € 12.000
Lagere vrijwillige bijdragen: € 10.000
Lagere giften: € 6.000
Lagere opbrengst Actie Dankdag: € 5.000
Lagere doorbelasting personeel: € 11.000
Lagere inkoop buffetten: € 22.000
Verklaring verschil begroting en jaarrekening:
Begroting 2020: € 92.000 tekort
Verschil in buffetten: € 36.000
Incidentele lasten: € 27.000
—————-
Tekort na corona effect: € 155.000

Jaarlijks wordt € 2.500 afgeschreven op de boekwaarde van het orgel Aakerk tot een restwaarde van € 25.000 is bereikt. Om de jaarlijkse kosten voor groot onderhoud niet te veel te laten fluctueren wordt een voorziening voor onderhoud getroffen. In 2020 is een bedrag van  €  50.000 toegevoegd aan deze voorziening. Het saldo van de onderhoudsvoorziening bedraagt ultimo 2020 € 597.315.

Voor de kosten van overkomst predikanten wordt jaarlijks € 3.000 gereserveerd. In 2020 is geen bedrag ten laste van de voorziening gebracht.

Jaarlijks wordt voor het toekomstig groot onderhoud van de orgels € 1.500 gereserveerd.

Aan de reserve Beeld en Geluid is een bedrag van € 7.000 toegevoegd.

In 2020 zijn er geen investeringen geweest.

In verband met gewijzigde richtlijnen zijn de niet kerkelijke gebouwen gewaardeerd tegen huidige WOZ waardes of tegen marktwaardes.

  1. Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris kosters, organisten en overig personeel) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

 

 

 

Tarieven

Hier vindt u de tarieven voor 2021 van de Hervormde Gemeente Vriezenveen die betrekking hebben op rouw- en trouwdiensten.

Tariefslijst 2021

ANBI Reflection

Hier vindt u de ANBI publicatie van Reflection.

ANBI publicatie Reflection