Algemene Kerkenraad

Algemene kerkenraad

Voor zaken van algemeen belang is er de Algemene kerkenraad. Dit is een soort overkoepelende kerkenraad voor de wijkgemeenten.

Voorzitter: G. Sanderman, tel. 0655704493, Boslandweg 13a, 7671 RL Vriezenveen, E-mail: voorzitter-ak@hervormdvriezenveen.nl
2e voorzitter: ds. A. Prins, tel. 0546-432521
Scriba: dhr. J. Boldewijn, tel. 0546-565430, Johannes Kamphuisstraat 50, 7672AH Vriezenveen, E-mail: scriba-ak@hervormdvriezenveen.nl

Afgevaardigden

De algemene kerkenraad wordt gevormd door de afgevaardigden van de verschillende wijkkerkenraden zoals vastgelegd in de plaatselijke regeling. Dat betekent dat de algemene kerkenraad er als volgt uitziet:

 • 4 predikanten,
 • 4 pastorale ouderlingen,
 • 1 jeugdouderling,
 • 1 evangelisatieouderling,
 • 2 ouderlingen bijzondere aard
 • 3 ouderlingen kerkrentmeester,
 • 3 diakenen,
 • 1 voorzitter college van kerkrentmeesters,
 • 1 voorzitter college van diakenen.
 • 1 voorzitter Jeugdwerk Reflection.
 • 1 scriba
 • De leden van de algemene kerkenraad worden – volgens rooster – gekozen uit en door de wijkkerkenraden.

Werkzaamheden

Aan de algemene kerkenraad is opgedragen de belangen te behartigen van de gehele Hervormde Gemeente. Om een paar voorbeelden te noemen:

samen met de betreffende wijkkerkenraad het kiezen van een predikant, het opstellen van een preek- en collecterooster, het bepalen van het aantal wijkgemeenten en het vaststellen van een plaatselijke regeling en een beleidsplan voor de centrale gemeente.Hieronder kunt u het beleidsplan voor de periode 2014 – 2019 downloaden:

Vriezenveen Beleidsplan 2022-2025


De Hervormde Gemeente te Vriezenveen maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. De gemeente bestaat uit vier wijkgemeenten en een wijkgemeente van bijzondere aard. Deze wijkgemeenten rekenen zich tot het orthodoxe deel van de Protestantse Kerk (Gereformeerde Bond, Confessioneel, Confessioneel-evangelisch); de wijkgemeente van bijzondere aarde rekent zich tot het ‘bevindelijke deel’ van de Gereformeerde Bond. De wijken verschillen onderling in ‘kleur’, maar weten zich met elkaar verbonden in het geloof in de gekruisigde en opgestane Christus. Het wordt als een groot goed beschouwd dat er binnen één gemeente enerzijds ruimte geboden wordt aan verschillende geloofsbelevingen en dat er anderzijds herkenning in het geloof en erkenning van elkaar is. De ruimte is er in een verscheidenheid aan diensten.

Er zijn vier kerkgebouwen waarin de gemeente op de zondag samenkomt en waar doordeweeks ook andere gemeentelijke activiteiten plaatsvinden (de Grote Kerk, de Westerkerk, de Pollenkerk en de Aakerk). Daarnaast worden er in het Hervormd Centrum ‘Stjäävelin’ tal van (kerkelijke) activiteiten ontplooid.

De gemeenteleden komen samen om God de dank en eer te geven voor wat Hij voor ons heeft gedaan in zijn Zoon Jezus Christus. De gemeente is een oefenplaats… We lezen samen de Bijbel, delen onze twijfels en bespreken elkaars vragen en problemen. Alle activiteiten rondom de geopende Bijbel – op zondag en door-de-week — zijn gericht op verdieping van het persoonlijk geloof… op het versterken van de relatie met God. Ook de relatie tussen gemeenteleden onderling is van belang; de verbondenheid wordt zichtbaar en merkbaar in onderlinge vriendschappen, in met en voor elkaar bidden, in meeleven met elkaar in momenten van vreugde en verdriet. We beschouwen elkaar als ‘door God aan elkaar gegeven’.

Iedere wijk heeft haar eigen ‘kleur’. De veelkleurigheid komt tot uiting in de liturgie. Er is sprake van een brede gevarieerdheid zowel in liedkeuze als in begeleiding van de gemeentezang. De diensten waarin het Heilig Avondmaal gevierd wordt, waarin de Heilige Doop bediend wordt of waarin mensen belijdenis van het geloof doen zijn hoogtepunten van ons kerkelijk leven.

Voor de (kleine) kinderen en de jongeren zijn er verschillende clubs en de catechisaties; momenten waarop ze elkaar ontmoeten en samen God – en elkaar – beter kunnen leren kennen.

We geloven dat de Heilige Geest de gemeente leidt… en de gemeenteleden de weg wijst door het leven. Het is diezelfde Geest die mensen inschakelt om de goede boodschap van het Evangelie door te geven aan anderen in ons dorp, die van het evangelie vervreemd zijn of nog nooit het goede nieuws gehoord hebben dat Jezus leeft.

We hopen dat de informatie die u/jij op deze website vindt een goed beeld van de Hervormde Gemeente geven. Als zaken niet duidelijk zijn… aarzel niet om contact op te nemen met de mensen die bij de verschillende activiteiten genoemd worden. En… hopelijk mogen we u/jou ontmoeten tijdens één van de zondagse erediensten en bij andere samenkomsten van de gemeente.