Diaconie

Hier kunt u de Anbi en het voorwoord van het jaarverslag vinden

Naam ANBI: College van Diakenen van de Hervormde gemeente
Vriezenveen
Telefoonnummer:  06-83979525
RSIN/Fiscaal
nummer: 005900931
Website adres: www.hervormdvriezenveen.nl
E-mail: kerkelijkbureau@hervormdvriezenveen.nl
E-mail diaconie: diaconie@hervormdvriezenveen.nl
Adres en postadres: Krijgerstraat 57
Postcode: 7671 XX
Plaats: Vriezenveen

De Hervormde gemeente te Vriezenveen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die
geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website
van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde gemeente te Vriezenveen.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente worden de leden van de algemene kerkenraad middels de vier wijkkerkenraden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke
gemeente.

Het College van Diakenen heeft als centrale taak het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping. De centrale diaconie zorgt ervoor dat de diakenen voldoende toegerust zijn om te kunnen functioneren in de wijk. Dit kan door middel van
cursussen,mentorschap, bijeenkomsten, bezinningsdagen. De algemene kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de algemene kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de
behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/. Op de website www.hervormdvriezenveen.nl vindt u het beleidsplan 2022-2025 van onze gemeente. Deze kunt u vinden op de Downloadpagina bij Nieuws&Agenda.
Verder is het beleidsplan van het college van diakenen te vinden op www.hervormdvriezenveen.nl/diaconie onderaan de pagina.

E. Beloningsbeleid.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke
colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. De activiteiten van de (wijk)gemeente worden regelmatig gepubliceerd in de kerkbode of op de website.

G. Financiële verantwoording

1. Begroting.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten in grote lijnen aan bij de rekeningen van de voorgaande jaren, maar kunnen afwijken van voorgaande jaren door plotseling stijgende hulpaanvragen of bij grote rampen. De begroting van de Diaconie van de Hervormde gemeente Vriezenveen is openbaar en wordt jaarlijks samengevat gepubliceerd in de kerkbode. De begroting 2024 is de meest recente begroting van de Diaconie van de Hervormde gemeente Vriezenveen.

2. Verkorte staat van baten en lasten.
De staat van baten en lasten van Diaconie van de Hervormde gemeente Vriezenveen is openbaar en wordt jaarlijks samengevat gepubliceerd in de kerkbode. De jaarrekening 2023 is de meest recente jaarrekening van de Diaconie van de Hervormde gemeente Vriezenveen.

3. Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. De ontvangen inkomsten van de Diaconie worden grotendeels besteed aan voor allerlei diaconale doeleinden, zowel in de regio als landelijk en wereldwijd. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij rampen van grote omvang, kunnen collecten zonder bestemming worden gewijzigd in collecten met bestemming.

Beleidsplan Diaconie 2018-2022

Jaarrekening 2023 en begroting 2024

Begroting 2024