Commissies

De commissie Vorming & Toerusting wordt gevormd door betrokken leden uit de geloofsgemeenschappen Hervormd Vriezenveen en Ontmoetingskerk Vriezenveen. De commissie heeft als doel gemeenteleden bewust te maken van het belang om met elkaar in gesprek te zijn over actuele thema’s rond geloof, kerk en maatschappij in het licht van de Bijbel.

Jaarlijks wordt een afwisselend programma opgesteld in de vorm van activiteiten, thema-avonden, cursussen. Doel is om iedereen die er voor open staat toe te rusten en te stimuleren met betrekking tot de taak die ieder mag vervullen in de gemeente en in de maatschappij. Door de opzet wordt ook de ontmoeting en de verbondenheid tussen de geloofsgemeenschappen en wijken bevorderd. Indien er behoefte is aan verdieping m.b.t. een bepaald onderwerp, dan ontvangt de commissie graag die signalen, zodat de thema’s afgestemd kunnen worden op wat er werkelijk leeft in de gemeente.

De huidige leden zijn

Anne Minkjan, Marian Abbink, Erik Borger, Gerard Doorn, Susan Winkel, Wim Beldman, Ernst Jan van Losser, Leon Abbink

De commissie is te bereiken via het volgende mailadres : vormingtoerustingvriezenveen@gmail.com

 

 

De koffie-ochtend commissie organiseert verschillende activiteiten, te weten koffieochtenden voor vrouwen, vrouw-zijn avonden of man/vrouw-zijn avonden. De commissie is een onderdeel van de commissie Vorming en Toerusting. Het doel is door de activiteiten mannen en vrouwen toe te rusten en te bemoedigen en door ontmoeting mensen met elkaar in contact te brengen. Het zijn open activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn.
Contactpersoon:
Erika Smelt
Telefoon:  06-53770820 
De Commissie Anders Begaafde Gemeenteleden hun families is een orgaan van bijstand van de Algemene Kerkenraad. In de commissie zit uit elke wijkkerkenraad een ambtsdrager. Ook participeert in de commissie een ambtsdrager uit de Geref.Kerk. Eén van de predikanten is adviseur. Verder maken van de commissie deel uit de leidinggevenden van de aangepaste catechese en bijbelclub in de gezinsvervangende tehuizen aan de Engelsstraat en Westerweilandweg. Tenslotte zit in de commissie ook de contactpersoon voor de Philadelphiadiensten. Taken van de commissie:

* De behartiging van de (pastorale) zorg voor gemeenteleden met een verstandelijke beperking. Integratie en acceptatie zijn daarbij één van de belangrijkste speerpunten van het beleid.
* Het geven van aangepaste catechese, club- of kringwerk.
* Het organiseren van kerkdiensten in samenwerking met de Sien oudervereniging.
* Het onderhouden van contacten met de gezinsvervangende tehuizen en andere instellingen.

Contactpersoon:
Gerrit Hoff
Telefoon: 564451
Email: gerrithoff@planet.nl


De centrale zendingscommissie is een adviesorgaan van de Algemene Kerkenraad en als zodanig aan de AK jaarlijks verantwoording schuldig. Zij doet dit door middel van het jaarverslag. De commissie staat onder voorzitterschap van één van de predikanten en bestaat verder uit minimaal één ambtsdrager (bij voorkeur een diaken) en per wijk zo mogelijk 3 leden die de verschillende wijken in evenredigheid vertegenwoordigen. Tevens is één van de leden van de Zendingskrans “Monica” adviserend lid. Haar taken bestaan uit:

* het onder de aandacht brengen van het zendingswerk d.m.v. publicaties in het kerkblad, contacten met scholen, bruidsparen, belijdeniscatechisanten e.d.
* fondswerving d.m.v. het houden van collecten en andere soortgelijke acties.
* vertegenwoordiging in de classicale zendingscommissie.
* contact met de thuisfrontcommissie van gemeenteleden die uitgezonden zijn.

Contactpersoon:
Mevr. D. Harms
Telefoon: 561444
Email: dinieharms@hotmail.com

Secretaresse
Mw. D. Harms-Folbert
tel 561444


De JongerenDienstCommissie van de Hervormde Gemeente uit Vriezenveen (JDC Vriezenveen) bestaat uit leden met de leeftijd tussen de 15 en 30 jaar. De JDC Vriezenveen wil bereiken dat jongeren worden gestimuleerd een dagelijkse en levendige relatie met God te krijgen en deze relatie te gaan ontwikkelen, verdiepen en uitdragen. De commissie zet zich daarom in om deze doelgroep, de gemeente van de toekomst, op een levendige manier te betrekken bij Hervormde Gemeente van Vriezenveen (PKN-gemeente). De jongerendienst is er voor alle jongeren vanaf 12 jaar, zowel betrokken leden als rand- en buitenkerkelijken, waarvan deze laatste groep de focus heeft.

Contactpersoon: Jorinde Coes
E-mail: jorindecoes@hetnet.nl


De commissie Media & Communicatie (MC) zorgt voor de onlinecommunicatie binnen Hervormd Vriezenveen, zoals bijvoorbeeld de website en social media. Op de website zijn onder andere nieuwberichten, de agenda en kerkTV te vinden. Continu wordt het zorgen voor een transparante, recente website doorontwikkeld. Het doel is om het ‘samen-kerk-zijn’ te bevorderen, doordat gemeenteleden en belangstellenden constant op de hoogte worden gebracht van de activiteiten en actualiteiten binnen onze gemeente.

MC houdt zich ook bezig met offlinecommunicatie. Zo worden uitingen, zoals bijvoorbeeld de gemeentegids en het verjaardagsfonds, steeds gemoderniseerd en relevant gemaakt. Het Grafisch Team –onderdeel van MC– draagt zorg voor de ontwerpen, de tekstuele invulling wordt gedaan door de moderatoren van MC.

Het doel van alle activiteiten is het communiceren in één duidelijke, herkenbare (huis)stijl, waarbij we diverse middelen gebruiken om alle gemeenteleden te bereiken en van actualiteiten voorzien.

De commissie bestaat uit:
– Moderatoren. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderhouden van de site, het verwerken en waar nodig reageren op mailberichten, het verwerken van de nieuwsberichten en het opmaken van teksten.

– Technische leden. Zij zijn verantwoordelijk voor de ICT, het technische deel van de site en technische vragen uit de gemeente, bijvoorbeeld omtrent KerkTV.

– Organisatorische leden, die verantwoordelijk zijn voor het contact met de Algemene Kerkenraad, het kerkelijk bureau, de diverse wijken, Wijk Next en andere commissies en betrokkenen binnen Hervormd Vriezenveen.

Contactpersoon: Bastiaan Koerssen Email: mc@hervormdvriezenveen.nl

!LET OP!

Het contactformulier op de site wordt automatisch doorgestuurd naar het kerkelijk bureau en komt niet onder ogen van de MC in verband met eventuele vertrouwelijke informatie.

Het plaatsen van nieuwsberichten gaat via de redactie van onze gemeente. Alleen via kopij@hervormdvriezenveen.nl kunnen nieuwsberichten worden aangeleverd.


Het beamteam Grote Kerk was het begin van de beamteams van Hervormd Vriezenveen. In een daaropvolgende periode zijn de beamteams van de Westerkerk en de Aakerk erbij gekomen. Per kerk is er een stuurgroep die het beameren van diensten verzorgen. Daarnaast coördineren zij op het gebied van audio en video via computers. Hierdoor is het mogelijk om beeld en geluid in te zetten ter ondersteuning van de dienst en om de mogelijkheden uit te breiden op audiovisueel gebied.

De stuurgroepen opereren onafhankelijk en zonder afvaardiging in de commissie Media & Communicatie, maar worden wel op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.

De Grote Kerk is een voorloper op audiovisueel en technisch gebied in de omgeving. Denk hierbij aan beamers, schermen, HD-camera’s, monitoren, computers, streaming-servers, etc. Er worden rondleidingen verzorgt voor andere kerken om te laten zien wat er mogelijk is met techniek in de kerk. Dit alles is ter ondersteuning van de diensten voor God en Zijn gemeente.

Contactpersonen:

Stuurgroep Grote Kerk: Henk Lambers & Leander Smelt
Stuurgroep Westerkerk: Jan Scherphof en Henk de Lange
Stuurgroep Pollenkerk: Dinand Hoff en Anke Jonker
Stuurgroep Aakerk: ds. Rob Kranen
Coördinatie Stuurgroepen: Bastiaan Koerssen

Protocol aanleveren presentaties voor het beameren – versie 3.0


In het Grafisch Team van Hervormd Vriezenveen zitten zij die goed zijn in fotografie, foto- & videobewerking en / of multimedia. Deze groep is in het leven geroepen om onze gemeente van creatieve input te voorzien op het gebied van afbeeldingen, posters, presentaties, fotoverslagen en video’s. De resultaten zijn zichtbaar in diverse uitingen, waaronder ons logo, de gemeentegids en het verjaardagsfonds. Mocht u vragen of suggesties hebben, neem dan contact op met mc@hervormdvriezenveen.nl.

Om de samenzang tijdens diensten te bevorderen is een notenbalkenteam actief. Het doel van deze groep is om de te zingen teksten te voorzien van notenbalken, zodat dit op de beamers en schermen weergegeven kan worden. Het team beschikt over een programma waarmee notenbalken kunnen worden toegevoegd aan te tekst. Uiteindelijk is het de bedoeling om alle voorkomende liederen uit diverse bundels te voorzien van notenbalken.

Contactpersonen: Leander Smelt & Bastiaan Koerssen

Geloof werkt!

Discipelschap= in je dagelijkse leven een volgeling zijn van Jezus.

Maar, hoe doe je dat? Bijvoorbeeld op je werk? Of, als je niet (meer) werkt? Daarover willen we met elkaar in gesprek gaan met christenen van dezelfde (beroeps)groepen. We hopen elkaar handreikingen te geven, elkaar te stimuleren en te bemoedigen om ons geloof uit te dragen. Ook op de werkvloer. Wie weet zijn wij wel de enige christenen die onze collega’s, klanten, cliënten, patiënten of leerlingen ooit zullen ontmoeten.

Om dit organisatorisch mogelijk te maken hebben we specifieke informatie nodig. Door middel van een vragenlijst willen we deze informatie verzamelen. Doet u mee? Klik hier voor de vragenlijst.

Als u dit formulier invult en inzendt, gaan we ervan uit dat u wilt deelnemen aan één van de gespreksgroepen. In principe gaat om het om een eenmalige ontmoeting, in kleine kring, bij iemand thuis. Als er behoefte is aan meerdere ontmoetingen, dan kunnen die natuurlijk onderling geregeld worden.

De vragenlijst kan ingevuld worden tot en met 31 oktober 2016.

 

Hartelijke groet,

Evangelisatie Commissie Hervormd Vriezenveen:
Ds. Hotze de Jong
Ariska Smelt
Jeroen Nieuwenhuizen
Johanneke Wessels
Marcel van Veen
Frea Pezij
Elisabeth Schaap

De evangelisatiecommissie wordt gevormd door gemeenteleden uit de verschillende wijken. De evangelisatieouderlingen werken hierin samen met een predikant en een aantal gemeenteleden. Samen hebben zij het doel om de gemeente toe te rusten in haar missionaire taken en om praktische zaken rond missionair gemeentezijn uit te voeren of te begeleiden.

Voor al uw ideeën, vragen en suggesties kunt u contact opnemen door te mailen naar: ec@hervormdvriezenveen.nl