Nieuws

Financiële verantwoording jaarrekening 2019

Categories: Algemeen,Algemene Kerkenraad,kerkrentmeesters

Jaarrekening 2019:
De jaarrekening is op 13 mei 2020 door de Algemene Kerkenraad goedgekeurd en ligt in verband met het corona-virus NIET ter inzage op het kerkelijk bureau. Op onze website kunt u de ANBI-versie van de jaarrekening inzien. De samenvatting van de staat van baten en lasten wordt hieronder weergegeven.

Algemene toelichting:
Het nadelig saldo over 2018 bedraagt € 8.654. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het eigen vermogen. Ten laste van het resultaat werd er € 50.000 toegevoegd aan de Onderhoudsvoorziening. Het totaalbedrag aan investeringen bedroeg in 2019 € 17.288.

Samenvatting staat van baten en lasten 2019 (bedragen x € 1.000):

Belangrijkste oorzaken van de afwijking tov de begroting 2019 (afgerond op € 1.000):

Voordelig:

Hogere vrijwillige bijdrage                                          € 16.000
Ontvangen erfenissen/legaten                                   € 16.000
Hogere ontvangen giften                                            € 12.000
Hogere subsidie (van 2018 en 2019)                         € 20.000
Hoger bruto-resultaat verkopen                                    € 8.000

Nadelig:
Hogere salariskosten                                                 € 23.000
Hogere kosten beheer en administratie                       € 7.000

 

Mocht u nog vragen hebben die betrekking hebben op de jaarrekening 2019 dan willen wij die graag beantwoorden.

Het College van Kerkrentmeesters