Nieuws

Verslag vergadering Algemene Kerkenraad 15 mei 2019

Categories: Algemeen,Algemene Kerkenraad,Kerken

Opening
Voorzitter Gerard Sanderman heet iedereen welkom. Niels Koerssen verzorgt de opening. Hij gaat voor in gebed, leest 2 Samuel 8 gevolgd door een korte overdenking, waarna we zingen uit psalm 118.

Jaarrekening 2018  Kerkrentmeesters
De jaarrekening van de kerkrentmeesters wordt toegelicht door Edwin Wessels. Er is een negatief resultaat van €26500, terwijl een negatief saldo van €37000 was begroot. Het tekort wordt aangevuld uit de financiële reserve. Het financiële vooruitzicht zal worden meegenomen in het nieuwe beleidsplan van de AK. Het totale ledenaantal van de gemeente per 31-12-2018 was 5577 personen. De jaarrekening is goedgekeurd en vastgesteld.

Jaarrekening 2018 Diakenen

Jaarrekening 2018 Kerkrentmeesters wijkgemeente BA
De jaarrekening van de kerkrentmeesters van de wijkgemeente BA wordt toegelicht door Ben Abbink. Er is een klein positief saldo van  €900. Het ledenaantal was in 2018 met 105 leden iets teruggelopen. De jaarrekening is goedgekeurd en vastgesteld.

Jaarrekening 2018 Diakenen wijkgemeente BA
De jaarrekening van de diakenen van de wijkgemeente BA wordt toegelicht door Gerrit Koppelman. Er is een negatief saldo van €1700 op een totaal van ruim €9000. Een deel van de reserve is bewust gebruikt voor specifieke plaatselijke doelen. De jaarrekening is goedgekeurd en vastgesteld.

Jaarrekening 2018 Reflection/WijkNext
De jaarrekening van stichting Reflection wordt toegelicht door voorzitter Rick Keus. Er is een negatief resultaat van €29000 door afwijkende personeels- en organisatiekosten. Dit wordt verrekend met de rekening courant van de kerkvoogdij. De jaarrekening is goedgekeurd en vastgesteld.

Jaarverslagen diverse commissies
De jaarverslagen van de commissies Zending, Evangelisatie, Vorming & Toerusting, Huwelijkscatechese en Anders Begaafden worden besproken. De verslagen van Cross-Over en van Doopcatechese zijn eerder al besproken. De AK is dankbaar voor de inzet van alle leden en vrijwilligers.

Rooster kerkbode
Het rooster met verschijningsdatums van de kerkbode juni 2019 – juni 2020 wordt goedgekeurd.

Beleidsplan
De externe kerkelijk adviseur Jack de Koster bleek meer tijd nodig te hebben voor de het rapport met aanbevelingen voor het nieuwe beleidsplan van de AK. Het Groot Moderamen hoopt in juni met hem te spreken over de uitkomsten. Daarom zal verdere bespreking met kerkenraden en gemeente na de zomervakantie plaatsvinden.

Sluiting
Anne Hengeveld gaat voor in gebed, waarna de voorzitter de vergadering sluit.

Jan Boldewijn, scriba AK