Nieuws

Verslag vergadering Algemene Kerkenraad 28 november 2018

Categorieën: Activiteiten,Algemeen,Algemene Kerkenraad,Gemeente,Kerken,Wijk-Oost

Opening
Ds. Kranen heet iedereen welkom. Hij leest uit Lucas 1 gevolgd door een korte overdenking over de aankondiging van de geboorte van Jezus, daarna gaat hij voor in gebed.

Gemeenteadviseur beleidsplan 2019
De externe kerkelijk adviseur namens de PKN, Jack de Koster, is aanwezig in de vergadering en gaat uitvoerig in gesprek met de leden van de algemene kerkenraad. Dit is een van de diverse gesprekken met kerkenraden en commissies binnen onze gemeente. In januari volgen nog wijkavonden van 3 wijken, 1 wijk heeft al een wijkavond gehad. Aan de hand van de bevindingen zal de adviseur komen met aanbevelingen voor beleidskeuzes. Het nieuwe beleidsplan verwachten we voorjaar 2019 te kunnen presenteren.

Middagdiensten
Met ingang van januari 2019 is er weer iedere week middagdienst om 14.30 uur in de Grote Kerk, ook op de zondagen dat er een Cross-Over dienst is. De algemene kerkenraad vindt het belangrijk om oog te hebben voor de gemeenteleden die hechten aan de wekelijkse gewone middagdienst.

Cross-Over diensten
Met ingang van januari 2019 worden de Cross-Over diensten gehouden om 11.30 uur. Op basis van ervaringen is bekend dat dit tijdstip beter aansluit bij de doelstelling van Cross-Over, namelijk het verwelkomen van mensen die minder gewend zijn om naar de kerk te gaan en hen te bereiken met het evangelie.

Koopzondag
Namens diverse kerken uit de gemeente Twenterand is een brief aan de gemeente Twenterand geschreven waarin bezwaar wordt uitgesproken over de ontwikkelingen omtrent de koopzondag. De brief is mede ondertekend door onze kerk.

Evaluatie middag en avonddiensten Grote Kerk
Er is ten tijde van de invoering van de gecentraliseerde middag- en avonddiensten in de Grote Kerk toegezegd dat dit te zijner tijd zou worden geëvalueerd in een gemeenteavond. Het is de bedoeling dat dit nu wordt meegenomen in een gemeenteavond, die naar verwachting voorjaar 2019 zal worden gehouden ter bespreking van het nieuw te vormen beleidsplan.

Avondmaalsviering
Er is vanuit de gemeente de vraag gesteld om in de middag- of avonddienst na de bediening van het avondmaal ook de dankzegging volgens het formulier een plaats te geven, dit wordt nu soms overgeslagen. Na overleg hebben de predikanten toegezegd hiermee voortaan rekening te zullen houden.

Gemeenteavond met Knevel
De gebruikelijke centrale gemeenteavond als start van het winterseizoen op 26 september is niet doorgegaan, vanwege ziekte van de spreker. Deze avond zal nu alsnog doorgaan op 23 januari 2019. Andries Knevel hoopt dan in de Grote Kerk te spreken over het thema ‘Geloven in de 21e eeuw, uitdaging of bedreiging’.

Dienstenroosters
Het diensten en collecte rooster voor 2019, en het concept dienstenrooster voor 2020 worden vastgesteld.

Sluiting
Luc Goossen gaat voor in gebed, waarna de voorzitter de vergadering sluit.

 

Jan Boldewijn, scriba AK