Nieuws

Nieuwsbrief AK beleidsplan 2022-2025

Categories: Algemeen,Algemene Kerkenraad,Wijk-Midden,Wijk-Oost,Wijk-West,Wijk-Zuid

Bij deze ontvangt u de tweede nieuwsbrief vanuit de algemene kerkenraad over de ontwikkelingen rondom de uitvoering van ons nieuwe beleidsplan 2022-2025.

Nieuwbouw Multifunctioneel Centrum (MFC)

We kijken terug op een goed verlopen inloopavond rondom het nieuw te bouwen MFC (afgelopen 28 juni). De opkomst tijdens deze avond was groot en in een informele setting was er goede gelegen­heid om vragen te stellen aan de mensen van het architectenbureau en gemeenteleden die zitting hebben in de MFC-projectgroep.

Het architectenbureau heeft na de vakantie de uitwerking van de plannen verder opgepakt en het ontwerp getoetst aan de uitgangspunten. Hieruit bleek dat er een aantal planaanpassingen moesten worden doorgevoerd, zonder overigens daarbij de principiële uitgangspunten geweld aan te doen. Deze aanpassingen zijn de afgelopen maanden doorgevoerd. Het is nu zaak om met de projectgroep en de gebruikersgroepen dit aangepaste plan verder te bespreken en uit te werken naar een definitief ontwerp. Het is de bedoeling om begin 2023 dit definitieve ontwerp gereed te hebben.

Ontwerp

van het MFC (juni ‘22)

 

 

Wanneer de AK besluit groen licht te geven op het definitieve ontwerp, zal worden gestart met het technisch uitwerken van het ontwerp in bestekken en technische tekeningen. Op basis hiervan kunnen uitvoerende partijen een aanbieding maken en krijgen we zicht op de dan geldende (bouw)kosten. Afhankelijk van de uitkomsten, zal de AK de kerkrentmeesters vervolgens machtigen om de bouwwerkzaamheden in opdracht te geven aan de gekozen uitvoerende partijen. Op dat moment wordt dan gestart met de daadwerkelijke realisatie van de nieuwbouw. Dit staat gepland voor het voorjaar 2023. Voor de start van de nieuwbouw zal er nog een inloopavond worden gepland, waarbij u op een vergelijkbare wijze als in juni, kennis kunt nemen van het ontwerp en uw inbreng kunt geven.

 Adviesrapport Haaije Feenstra
Inmiddels heeft dhr. Feenstra gesproken met de wijkkerkenraden en andere belanghebbenden van onze gemeente over o.a. de herindeling van de wijken en de daarvoor benodigde pastorale bezetting. Hij heeft zijn bevindingen in een adviesrapport verwerkt en gepresenteerd aan de AK. De AK vindt dat in het rapport waardevolle aanbevelingen worden gedaan over hoe we ons als gemeente de komende jaren zouden kunnen ontwikkelen.

De AK gaat zich nu bezinnen op het rapport en komt, na inwinning van het advies van de wijkkerkenraden, met een voorstel over welke conclusies en aanbevelingen ze uit het rapport overneemt. Rondom dit keuzemoment zal er opnieuw een avond worden georganiseerd waarin u als gemeente uw inbreng kunt geven ten aanzien van de praktische uitwerking van deze plannen.

 Verkoop kerkgebouwen
De verkoop van enkele van onze kerkgebouwen gaat gepaard met pijn om het verlies van deze gebouwen. De AK is zich hier terdege van bewust en deelt met u in deze pijn. Toch is het belangrijk dat we ons als gemeente realiseren dat de verkoop van de drie kerken noodzakelijk is om als gemeente ook in de toekomst levensvatbaar te blijven. De kosten voor het openhouden van kerkgebouwen, die we voornamelijk op zondagmorgen gebruiken, zijn alleen al door de huidige energiecrisis niet te verantwoorden. Ook een verbouwing van bijvoorbeeld de Westerkerk is niet haalbaar, omdat hier hoge kosten gemaakt zouden moeten worden voor de verbouwing en verduurzaming van het gebouw en het tegelijkertijd weinig mogelijkheden heeft tot het realiseren van multifunctionele functionaliteiten.

We hopen dan ook dat we als gemeente een gezamenlijk proces kunnen doorlopen van het afscheid nemen van deze gebouwen en het verwerken van dit verlies en tegelijkertijd met hoop en ver­wachting toe kunnen leven naar de nieuwe situatie.

We hebben verder gemerkt dat er veel vragen leven in de gemeente rondom de verkoop van deze kerkgebouwen. Het is dan ook goed om u te laten weten dat de verkoopprocedure voor de kerken is gestart. De kerken zullen niet ineens verkocht worden, maar dit zal gefaseerd verlopen. In dit proces van verkoop zal begonnen worden met de verkoop van de Westerkerk. In dit alles krijgen we als AK advies van een landelijke organisatie die gespecialiseerd is in kerkelijk vastgoed. We blijven als gemeente zelf aan zet als het gaat om aan wie de kerken verkocht zullen worden. In dit proces van afweging wanneer en aan wie de kerken verkocht voeren de kerkrentmeesters de regie. Steeds wordt bij al deze afwegingen de haalbaarheid van het uiteindelijke totale beleidsplan meegenomen.

Een missionaire gemeente
Het missionaire team is bezig met nadenken over hoe zij van het MFC een ‘huiskamer voor het dorp’ kan maken: hoe kunnen we als gemeente het gebouw zo inrichten en gebruiken dat het als een waardevolle ontmoetingsplek wordt ervaren door veel Vriezenveners?

Het missionaire team wil verder graag ontdekken hoe we als gemeente kerk kunnen zijn op het dorp en in de omgeving, daar waar een kerkgebouw ontbreekt. Hiervoor is de pilot in het Westerdok gestart en die verloopt goed: er worden koffie­momenten door de week georganiseerd en tevens is er één keer per week een gezamenlijke maaltijd waarvoor buurtbewoners worden uitgenodigd. Het team denkt momenteel na over hoe de pilot verder uitgebreid zou kunnen worden. Hiertoe is er contact met de IZB. Samen met hen wordt nagedacht over welke verdere missionair-diaconale initiatieven er in onze gemeente uitgezet kunnen worden.

Missionaire wijkteams op Vriezenveen en in de omgeving

 

 

 

 

 

Tot slot

We hopen dat we u zo voldoende bijgepraat hebben over de ontwikkelingen die er momenteel zijn rondom het nieuwe beleidsplan 2022-2025. Als AK hopen we u zo met enige regelmaat te blijven informeren over wat er gaande is rondom de plannen. Schroomt u verder niet om in gesprekken met kerkenraadsleden of leden van de AK uw vragen te stellen en uw inbreng te geven. Samen zijn we op die manier gemeente en onderweg naar de nieuwe situatie voor ons als Hervormd Vriezenveen.

 Hartelijke groet,

namens de Algemene Kerkenraad,

Gerard Sanderman,       voorzitter AK
Bert Oudendijk,               voorzitter college van kerkrentmeesters
Jan Boldewijn,                  scriba AK